Schrif­te­lijke vragen inzake vast­goed­markt verjaagt zorg­ver­leners uit de buurt


Indiendatum: 8 jun. 2021

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat Amsterdammers in hun eigen wijk toegang hebben tot zorgverlening. Uit verschillende berichten blijkt dat toegankelijke zorg in de eigen buurt onder druk staat. Volgens het Parool komen zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen in de knel door de stijgende huurprijzen van een praktijkruimte[i] [ii]. AT5 berichtte zelfs dat huisartsenpraktijken in Amsterdam steeds vaker gesloten zijn voor nieuwe patiënten[iii]. Door de oververhitte vastgoedmarkt dreigt het niet hebben van een huisarts in eigen buurt voor steeds meer Amsterdammers realiteit te worden. Dit komt omdat huisartsen in Amsterdam dezelfde beloning krijgen als huisartsen buiten de Randstad, terwijl hier steeds hogere huren betaald moeten worden. Uit onderzoek van AT5 blijkt dat zes op de tien Amsterdamse huisartsen problemen ervaart met de vastgoedprijzen en dat momenteel zo’n 20 procent van de praktijken in de stad de deuren voor nieuwe patiënten heeft gesloten. Ook zou 75 procent van de huisartsen wel eens problemen hebben met het verlenen van zorg, doordat patiënten niet (meer) in de buurt wonen. Het college geeft aan dat hoewel zij laagdrempelige zorg en ondersteuning in eigen wijk voor Amsterdammers heel belangrijk vindt, relatief weinig kan betekenen omdat: a) huisartsenzorg onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar valt en dus geen taak van de gemeente is, b) de gemeente geen ruimte heeft om goedkope huisvesting te organiseren omdat zij door de Wet Markt en Overheid wettelijk verplicht is om marktconforme huurprijzen te vragen[iv].

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college zicht op de tekorten aan zorgverleners (zoals huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, verloskundigen enzovoorts) in bestaande wijken? Zo ja, in welke wijken en in welke mate spelen welke tekorten? Graag een toelichting.
  2. Indien er naar aanleiding van de vorige vraag geen toelichting per wijk gegeven kan worden omdat het college niet over deze informatie beschikt; is het college bereid de tekorten aan zorgberoepen per wijk te onderzoeken?
  3. Wat doet het college aan tekorten aan zorgberoepen in bestaande wijken? Welke rol zou de gemeente nog meer kunnen vervullen?
  4. In hoeverre slaagt de gemeente erin om huisvesting te vinden voor zorgfuncties in de bestaande vastgoedportefeuille?
  5. Hoe wordt de Stadsloods betrokken om ervoor te zorgen dat er ook voldoende aanbod is in bestaande wijken?
  6. In hoeverre slaagt de gemeente erin om huisvesting en voldoende praktijkruimte te realiseren voor zorgfuncties in ontwikkelgebieden en bij andere nieuwbouwprojecten?
  7. Houdt het college, vanuit de RO-portefeuille, rekening met zorgfuncties bij transformaties binnen bestaande wijken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  8. Door omstandigheden gerelateerd aan corona is er sprake van meer leegstand van winkels. Ziet het college hierdoor kansen/een rol weggelegd voor zichzelf om te interveniëren om meer ruimte te kunnen realiseren voor zorgfuncties?
  9. In reactie op het AT5-artikel heeft het college laten weten recent een onderzoek te hebben gedaan naar de instrumenten die de gemeente in kan zetten om de huisvesting van huisartsen te ondersteunen zoals via sturing van grondprijsbeleid, bestemmingsplannen en gemeentelijk vastgoedbeleid[v]. Hierbij geeft zij aan dat het een complex vraagstuk betreft dat niet alleen door de gemeente kan worden opgelost. De aanbevelingen van het onderzoek zouden momenteel voor besluitvorming worden voorbereid. a. Is het college bereid het onderzoek en de resultaten te delen met de raad? Zo ja, wanneer zijn deze te verwachten? b. Kan het college al de belangrijkste bevindingen delen met de raad? c. Welke mogelijke acties komen voort uit het onderzoek?
  10. In een op 6 juni verschenen artikel van AT5 is te lezen dat een zorgcentrum voor de buurt in het oude Slotervaartziekenhuis in bedrijf is genomen. Uit het artikel blijkt dat de zorgfunctie voor zeven jaar is vastgelegd. Hierbij wordt vermeld: “Voor daarna is dat "nog geen vast gegeven", zegt projectdirecteur Geertjen Pot. Zadelhoff wil op termijn namelijk zoveel mogelijk laagbouw rondom het ziekenhuis, zoals de oude polikliniek, slopen. Daarmee zou vooral aan de Johan Huizingalaan en aan de Louwesweg ruimte komen voor nieuwbouw”[vi] a. Huurders in het zorgcentrum hebben de garantie gekregen dat ze zeven jaar kunnen blijven zitten. Wat gebeurt er na de periode van zeven jaar? b. Blijft de zorgfunctie op deze bestemming behouden? Zo ja, hoe? Zo nee, is het college bereid om zich (nu al) in te spannen voor het behoud van zorgvoorzieningen voor de buurt, binnen de hierboven geschetste nieuwbouwplannen van de projectdirecteur?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[i] https://www.parool.nl/amsterdam/zorgverleners-in-de-knel-door-hoge-huren-van-praktijk~b1efcc09/

[ii] https://www.parool.nl/nieuws/dokters-naarstig-op-zoek-naar-betaalbare-praktijk~b41cc298/

[iii] https://www.at5.nl/artikelen/208232/amsterdamse-huisartsenzorg-loopt-vast-praktijken-steeds-vaker-gesloten-voor-nieuwe-patienten

[iv] https://www.docdroid.net/SPH75ky/reactie-gemeente-adam-docx

[v] https://www.docdroid.net/SPH75ky/reactie-gemeente-adam-docx

[vi] https://www.at5.nl/artikelen/209331/zadelhoff-wil-700-woningen-bouwen-rondom-oude-mc-slotervaart-stad-heeft-behoefte-aan-wonen-en-aan-groei