Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake een dier­vrien­delijk duiven­beleid voor Amsterdam


Indiendatum: 26 aug. 2022

Afgelopen mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor duivenwelzijn in Amsterdam door middel van schriftelijke vragen. In de beantwoording schrijft het college dat Amsterdammers bij het zien van duiven in nood de dierenambulance moeten bellen, die de vogels vangen en naar Wildopvang De Toevlucht vervoeren.[1] Het vangen en zelf vervoeren van de vogels wordt afgeraden.

Ondergetekende heeft onlangs in de praktijk ervaren dat dit advies op het moment niet strookt met de praktijk. Bij het signaleren van een gewonde duif belde zij de Dierenambulance, zoals geadviseerd door het college. Deze hulporganisatie vertelde haar echter de duif alleen op te kunnen halen wanneer zij deze al zelf gevangen had. Door het geldende voerverbod is het zelf vangen van duiven op dit moment, zonder lokmiddelen in de vorm van voer, erg lastig.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het duivenwelzijn in het geding komt door onduidelijkheid over afspraken. De Partij voor de Dieren-fractie hoopt dat het college hierover helderheid wil scheppen, aangezien zij een zorgplicht heeft ten aanzien van de duiven. Het bieden van voldoende (financiële) middelen en goede afspraken met de waardevolle organisaties die de dieren redden en/of opvangen, zoals de Dierenambulance en De Toevlucht, geven invulling aan die zorgplicht.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Krom op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat zijn op dit moment de afspraken van het college met de Dierenambulance aangaande het vangen en/of verzorgen van gewonde duiven?

2. Hoe verhoudt dit zich tot de ervaring van indiener van deze vragen dat de Dierenambulance alleen kan/mag rijden voor gewonde duiven die al gevangen zijn?

3. Is het college van mening dat een uitzondering op het voerverbod nodig is in gevallen waar het lokken van gewonde dieren met voer noodzakelijk is om de dieren medische verzorging te kunnen bieden? Zo ja, op welke manier gaat het college hier invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?

In antwoord op de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren-fractie in mei schreef het college in gesprek te gaan met de NS over een diervriendelijk duivenbeleid op stations.[2]

4. Heeft het college inmiddels contact gehad met de NS over haar werkwijze ten aanzien van duiven? Is het college bereid om hiervan verslag te doen aan de raad?

5. Heeft het college, net als de Partij voor de Dieren-fractie, bij de NS bevestigd gekregen dat zij inderdaad duiven de nek omdraaien? Is het college naar aanleiding hiervan, zoals beloofd in de beantwoording, met de NS aan het verkennen hoe er diervriendelijk gehandeld kan worden?

Indiener(s)

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)

Zie hier voor een link naar de eerdere schriftelijke vragen inzake een diervriendelijk duivenbeleid.

[1] Zie schriftelijke vragen inzake een diervriendelijk duivenbeleid voor Amsterdam, dd. 2 mei 2022.

[2]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11533563/1/Beantwoording_sv_Bakker_diervriendelijk_duivenbeleid_voor_Amsterdam