Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake de import van verbrand afval uit het Verenigd Koninkrijk


Aanvullende schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de import van verbrand afval uit het Verenigd Koninkrijk

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Op 27 januari 2018 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over een nieuw contract tussen het AEB (Afval Energie Bedrijf) en het Britse afvalbedrijf Renewi. Hiermee zou het AEB de komende 10 jaar voorzien worden van brandstof verkregen uit afval uit het Verenigd Koninkrijk. Dit terwijl het AEB als doelstelling heeft om zich te ontwikkelen van verbrander van afval tot duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. Uit de antwoorden van het college van 9 mei 2018[1] blijkt dat het AEB aangeeft ernaar te streven de komende jaren meer energie te leveren uit biomassa. Dit antwoord roept ook de nodige vragen op, aangezien er in afstemming met de gemeente en via het Strategisch Plan 2018-2022 indicatoren en een planning worden vastgelegd om op termijn de verbrandingsactiviteiten uit te faseren.

Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding. Trouw publiceerde op 9 mei 2018 een artikel: RIVM waarschuwt voor biomassa: ‘het kan de gezondheid schaden’[2] naar aanleiding van het rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met de landelijke uitstootcijfers[3]. De waarschuwing gaat over extra (fijn)stof in de lucht door energieproductie met hout.

Al eerder bij de bespreking van het Strategisch Plan Havenbedrijf 2017-2021 stelde de PvdD vragen over de vermeende duurzaamheid van biobrandstoffen. Bij de behandeling in de raadsvergadering werd vervolgens een motie aangenomen die het college opriep om in samenwerking met het Havenbedrijf een nadere visie en uitleg te geven over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Amsterdamse energiemix.[4]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat zijn de toekomstplannen van het AEB ten aanzien van het gebruik van biomassa?
  2. Kan het AEB nadere visie en uitleg geven over de ecologische oorsprong en impact van de verschillende soorten biobrandstoffen die (zullen) worden gebruikt voor de energieproductie?
  3. Deelt het college de mening dat de stook van biomassa geen duurzame vorm van energieproductie is, omdat er massale kap van bossen en vervuilende import voor nodig is en er door de stook tevens extra (fijn)stof in de lucht komt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid zich met het AEB te gaan richten op echte duurzame vormen van energie?
  4. Wat is de status van de aangenomen motie (380) van de PvdD die vroeg om een visie over de wenselijkheid van biobrandstoffen binnen de Amsterdamse energiemix?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

[1]https://www.amsterdam.nl/publish/pages/874830/435_18_schriftelijke_vragen_van_lammeren_inzake_import_van_verbrand_afval_uit_het_verenigd_koninkrij.pdf

[2] https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden-~a3dde011/

[3]http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Algemeen%20(General)/Emissierapportages%20(Emission%20reports)/NIR%20Greenhouse%20Gas%20Emissions%20in%20the%20Netherlands/NIR2018.pdf

[4]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5329897/1/380_17_Motie%20Y%20van%20Lammeren%20strategisch%20plan%202017-2021%20Havenbedrijf%20Amsterdam%20NV