Amen­dement inzake Burger­beraad Schone Stad


29 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de startnotitie voor het Burgerberaad Schone Stad;

Besluit:

1. De startnotitie voor het Burgerberaad Schone stad vast te stellen, met dien verstande dat:

a. op pagina 4 de term ‘ongedierte’ te vervangen door ‘dieren waar mensen last van hebben’;

b. op pagina 11 bij punt 2 de volgende passage toe te voegen:
‘Alle aanbevelingen die passen bij het coalitieakkoord kunnen rekenen op het commitment van het college. Wanneer aanbevelingen niet passen binnen het coalitieakkoord, zal het college bespreken wat er deze bestuursperiode mogelijk is en het beraad en de gemeenteraad daarvan op de hoogte houden.’;

c. op pagina 26 een bullit toe te voegen met de volgende tekst:
‘Alle aanbevelingen die passen bij het coalitieakkoord kunnen rekenen op het commitment van het college. Wanneer aanbevelingen niet passen binnen het coalitieakkoord, zal het college bespreken wat er deze bestuursperiode mogelijk is en het beraad en de gemeenteraad daarvan op de hoogte houden.’;

d. op pagina 17 het woord ‘delibereren’ te vervangen door ‘beraadslagen’;

e. op pagina 19 onder paragraaf 3.9 de volgende passage toe te voegen: ‘De stad zal via diverse kanalen op de hoogte worden gehouden van het proces in het burgerberaad. De inwoners die zich aanmelden, maar vervolgens niet worden ingeloot voor het burgerberaad en de klankbordgroepen (van raadsleden, bewonersinitiatieven, ondernemersverenigingen en afvalverwerkers) willen we goed op de hoogte houden van wat het speelt bij het burgerberaad. Deze groepen kunnen eraan bijdragen dat de aanbevelingen van het burgerberaad na afloop goed landen in de stad. Er is voor dit burgerberaad niet gekozen voor een parallel (online) platform waar iedereen mee kan praten. Dat zou bij een volgend burgerberaad een mooie toevoeging kunnen zijn.’.

Indiener(s),

I. Garmy
J.M. Krom
R.B. Havelaar
G. Noordzij


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

VVD, JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake Van lineaire naar circulaire economie

Lees verder

Motie inzake publieksversie van de Huisvestingsverordening en Leegstandsverordening

Lees verder

    Word actief Doneer