Motie maak een RES plan B met een kleinere rol voor wind­energie


22 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het kennisnemen van de gewijzigde Amsterdamse windzoekgebieden ten behoeve van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0. (Nr. VN2021-009092).

Constaterende dat:

- op dit moment niet duidelijk is of windturbines geplaats kunnen worden op Amsterdams grondgebied zonder dat dit schade toebrengt aan de gezondheid van omwonenden, dieren en het milieu;
- in een later stadium dus kan blijken dat de mogelijkheden om (verantwoord) windmolens te plaatsen beperkt zijn;
- in Amsterdam aanzienlijk meer duurzame stroom opgewekt kan worden middels zonnepanelen dan met windturbines.

Overwegende dat:

- we flinke haast moeten maken met de energietransitie in het kader van de klimaatdoelstellingen;
- het zodoende van groot belang is dat we nu al een plan B klaar hebben liggen mocht het blijken dan de mogelijkheden voor wind tegen blijken te vallen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een aangepaste RES (RES plan B) uit te werken met daarin een beperkte rol voor windenergie en een grotere rol voor andere duurzame energiebronnen zoals, maar niet uitsluitend, zonnepanelen en dit voor te leggen aan de raad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, VVD, CU, PvdO, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake crisisbedden in de jeugdGGZ

Lees verder

Motie De effecten van windmolens op de ecologie eerst onderzoeken en bespreken alvorens de gewijzigde zoekgebieden vast te leggen

Lees verder

    Word actief Doneer