Motie inzake versterk ecolo­gische inrichting, beheer en onderhoud van openbaar groen


9 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Constaterende dat:
• In het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte wordt aangegeven dat de middelen voor het handhaven van het kwaliteitsniveau en verdere vergroening onvoldoende zijn om aan alle ambities te voldoen,
• We ook in begroting terug zien, op pagina 102, dat het groen op reguliere wijze wordt beheerd met als doel om te voldoen aan de gewenste beeldkwaliteit. Andere delen worden ecologisch beheerd met als doel om de natuur zoveel mogelijk een kans te geven en (..) maximale biodiversiteit te bereiken.
• Ook ecologisch beheer leidt tot gewenste cq mooie beeldkwaliteit en ten allen tijden te prefereren is boven zgn ‘regulier beheer’
• De doelstelling om het ecologisch beheer uit te breiden wel in het Integraal Beheerplan en tevens in het coalitieakkoord en de begroting zijn opgenomen doch dat hierin een versnelling wenselijk is
• Vaak wordt gezegd dat ecologisch beheer duurder is en het daarom lastig is om hierop te versnellen
• Het echter ook mogelijk is dat ecologisch beheer vooral bij de start meer kosten met zich mee brengt maar op de lange termijn juist goedkoper wordt omdat het ecosysteem zichzelf (deels) kan beheren en er beperkter onderhoud nodig is
• Dat deze wijze van meerjarig denken over de kosten van groenbeheer nog onvoldoende
deel uit maakt van de plannen van de gemeente voor vergroting van het deel ecologisch
beheer
• We vanuit regulier beheer ook langzamerhand door kunnen groeien naar ecologisch beheer door reeds stappen te zetten die de ecologie versterken.
• Ecologisch beheer ook kan beginnen met aanpassingen in het reguliere beheer door bijvoorbeeld minder of anders te schoffelen en te maaien, maar dat daarvoor soms de kennis
en/of kunde ontbreekt bij de uitvoerders

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
• Te onderzoeken en in kaart te brengen wat overgang naar ecologisch beheer van zoveel mogelijk groen in Amsterdam betekent in kosten en aansturing. Dat te doen in langjarig perspectief waar de ontwikkeling van meer zelfonderhoudende ecosystemen in wordt meegenomen.
• Hierbij ook mogelijkheden voor diverse vormen van ecologisch beheerniveau mee te nemen.
• Bij het bestaande reguliere beheer meer aan te sturen op alle mogelijkheden die de ecologie versterken en hierover, ook bij de uitvoering, de kennis te vergroten.
• Hierover de Raad te informeren

Indiener(s),
J.F. van Pijpen (GroenLinks)
A. Bakker (Partij voor de Dieren)
K.F.O. Norbruis (D66)
G. Noordzij (PvdA)
E. Bobeldijk (SP)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake cultureel- maatschappelijke functie voor plint nieuw gebouw Amsteldijk 216-217

Lees verder

Motie inzake meer donkerte in de stad

Lees verder

    Word actief Doneer