Motie inzake versnellen zon op dak


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de 60% reductie van de CO2 uitstoot in 2030;

Constaterende dat;

- In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen voor een CO2 reductie van 60% in 2030;
- We midden in een klimaatcrisis zitten;
- Als we het tij niet snel weten te keren ook onze eigen stad met de onomkeerbare gevolgen van de klimaatcrisis te maken krijgt;
- Er circa 200 MW aan zonnepanelen op de daken ligt;
- Het college in 2040 op 100% van de geschikte daken in Amsterdam zonne-energie wil opwekken (1.100 MW);
- Er vanuit de gemeente verschillende trajecten en subsidies zijn waarmee bedrijven worden gestimuleerd om zonnepanelen neer te leggen.

Overwegende dat;

- We alles moeten aangrijpen wat mogelijk is om de verstrekkende gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen;
- Er nog veel bedrijven zijn die geen zonnepanelen hebben;
- Het lang niet altijd duidelijk is waarom bedrijven niet kiezen voor zonnepanelen;
- Het een gemiste kans is als veel daken met de potentie voor panelen onbenut blijven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Via bijvoorbeeld satellietbeelden te onderzoeken welke bedrijfsdaken groter dan 100m2 nog geen zonnepanelen hebben;
- Hen via een brief of bezoek actief te benaderen en te vragen waarom ze nog geen zonnepanelen hebben en waar ze tegenaan lopen;
- Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek het eventuele beleid ten aanzien van zonnepanelen bij bedrijven aan te passen.

Indiener(s),
J. Krom
I. Garmy
C. Kabamba
D. Bons


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake combineer zonnepanelen met groene daken

Lees verder

Motie inzake Schiphol naar 300.000 vluchten

Lees verder

    Word actief Doneer