Motie inzake Uitwerking doel­stel­lingen Plan van Aanpak Thrive


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Plan van Aanpak Thrive

Overwegende dat:

 • Het belang van een programma op het gebied van mentale gezondheid, gezien de cijfers over de toename van het aantal Amsterdammers met klachten, zeer groot is
 • Het daarom van groot belang is dat het programma succesvol is
 • In het plan van aanpak onvoldoende helder staat welke meer of minder specifieke doelen worden nagestreefd en aldus de Raad kan beoordelen of het programma succesvol is en dus zijn controlerende taak kan uitvoeren;
 • Bij interventies in het sociale domein in het algemeen en gericht op versterking van mentale gezondheid in het bijzonder, het niet eenvoudig is causaliteit tussen actie en resultaat is vast te stellen, en het daarom mogelijk noch wenselijk is om alleen kwantitatieve doelstellingen op te nemen, doch dat effectiviteit van interventies wel zichtbaar gemaakt dient te worden.
 • Op basis van analyse van het document de volgende doelstellingen door de indieners van deze motie worden vastgesteld:
  • Wegnemen van het taboe op praten over mentale gezondheid
  • Vermindering van het percentage Amsterdammers met mentale klachten cq zichtbare verbetering van de mentale gezondheid
  • Minder(e groei van) doorverwijzingen naar de GGZ
  • Het creëren van een laagdrempelig aanbod ter voorkoming van verslechtering van mentale klachten
  • Het inzichtelijk maken van de oorzaken van mentale klachten en de mate waarin deze weggenomen kunnen worden;
 • Het van belang is dat op deze, en eventueel aan te vullen danwel geherformuleerde doelen te monitoren en op basis hiervan te sturen alsmede voor de Raad om te controleren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Op korte termijn, doch in ieder geval voor 1 januari 2024 te expliciteren welke doelen in en met het Programma Thrive worden nagestreefd en hoe deze doelstellingen worden gemonitord en jaarlijks aan de Raad worden voorgelegd.

Indieners,
J.F. van Pijpen
J. Krom
A. Wehkamp
D. Boomsma
M. von Gerhardt
C. Kabamba


  Status

  Aangenomen

  Voor

  unaniem

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie inzake depressie is een ziekte

  Lees verder

  Motie inzake vergoeding wijziging geslachtsregistratie transgender- en non-binaire personen

  Lees verder

      Word actief Doneer