Motie inzake tel geen reeds bestaand groen mee in toekom­stige ontwik­kel­ge­bieden


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de groencompensatie voor het projectgebied Sloterdijk I Zuid en voor toekomstige projecten,

Constaterende dat:
- Rigoureus vergroenen één van de vijf strategische keuzes is uit de Omgevingsvisie1;
- De Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen2 verkondigt dat om een groene stad te blijven analoog aan de groei van de stad een stevige kwaliteitsimpuls in het groen, op alle schaalniveaus nodig is;
- Verschillende groengebieden die al sinds jaar en dag bestaan nu echter worden meegeteld om de groennorm in projectgebied Sloterdijk I Zuid, onderdeel van Haven-Stad, te halen;
- De unaniem aangenomen motie 2020.236 van het lid Bloemberg-Issa uit 2020 verzoekt om “het bestaande Westerpark buiten de berekening van de groennorm voor Haven-Stad te houden”3.
- De motie destijds is afgedaan door te verklaren dat alleen die delen van het Westerpark die in de toekomst publiek toegankelijk worden gemaakt als
uitbreiding van het bestaande openbaar gebruiksgroen mee te nemen als groen ten behoeve van Haven-Stad4;

Overwegende dat:
- Dit besluit een ongewenst precedent kan scheppen waarin de groennorm in toekomstige ontwikkelgebieden enkel gehaald wordt door reeds bestaande groengebieden publiek toegankelijk te maken of op te waarderen;
- Amsterdammers behoefte hebben aan voldoende groen in de directe leefomgeving en de groennorm is vastgesteld mede om dit te bewerkstelligen;
- Amsterdammers op deze voet niet de complete stad met een ruim aanbod aan maatschappelijke voorzieningen, sport en groen krijgen die hen beloofd is;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- In toekomstige ontwikkelgebieden bestaand groen buiten het plangebied in geen geval, ook niet als het publiek toegankelijk wordt gemaakt of opgewaardeerd wordt, mee te tellen om de groennorm in dat gebied te realiseren;
- Dit bij elke gebiedsontwikkeling te expliciteren middels een overzichtskaartje;

Indiener,

M.J. Emmerik


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, Lijst AV, SP, CDA, Lijst Kabamba, DENK

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake maak een toekomstplan voor het groen van Haven-Stad

Lees verder

Motie inzake bescherm de tuinparken van het Westerpark

Lees verder

    Word actief Doneer