Motie inzake bescherm de tuin­parken van het Westerpark


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de groencompensatie voor het projectgebied Sloterdijk I Zuid en voor toekomstige projecten,

Constaterende dat:
- Rigoureus vergroenen één van de vijf strategische keuzes is uit de Omgevingsvisie1;
- De Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen2 verkondigt dat om een groene stad te blijven analoog aan de groei van de stad een stevige kwaliteitsimpuls in het groen, op alle schaalniveaus nodig is;
- Er volgens de groennorm voor de ontwikkeling van circa 70.000 woningen in Haven-Stad in totaal circa 154 hectare groen moet worden gerealiseerd in Haven-Stad om een compleet stadsgebied te bouwen;

Overwegende dat:
- In de Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijk voorzieningen3 wordt gesproken over het transformeren van volkstuinparken tot stadsparken of andere stedelijke groenfuncties;
- Het zeer onwenselijk zou zijn om de volkstuinparken in het Westerpark te transformeren tot stadspark om zo de groennorm te halen, daar Amsterdammers grote behoefte hebben aan gezamenlijk tuinieren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- de in het Westerpark gelegen volkstuinparken, ook wanneer deze in de toekomst meer publiek toegankelijk worden gemaakt en/of groen in de volkstuinen opgewaardeerd wordt, niet mee te tellen bij de realisatie van de groennorm voor toekomstige woonwijken in Amsterdam;

Indieners,

M.J. Emmerik
C.A.D. Van Munster
A.S. Aslami


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake tel geen reeds bestaand groen mee in toekomstige ontwikkelgebieden

Lees verder

Motie inzake verkennen andere locatie voor Rugbyclub Amsterdam in Amsterdam Noord

Lees verder

    Word actief Doneer