Motie inzake maak een toekomstplan voor het groen van Haven-Stad


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de groencompensatie voor het projectgebied Sloterdijk I Zuid en voor toekomstige projecten,

Constaterende dat:
- Rigoureus vergroenen één van de vijf strategische keuzes is uit de Omgevingsvisie[1];
- De Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen[2] verkondigt dat om een groene stad te blijven analoog aan de groei van de stad een stevige kwaliteitsimpuls in het groen, op alle schaalniveaus nodig is;
- Verschillende groengebieden die al sinds jaar en dag bestaan nu echter worden meegeteld om de groennorm in projectgebied Sloterdijk I Zuid, onderdeel van Haven-Stad, te halen;
- Dit is ondanks een unaniem aangenomen motie van het lid Bloemberg-Issa uit 2020 die verzoekt om “het bestaande Westerpark buiten de berekening van de groennorm voor Haven-Stad te houden”[3].
- Er volgens de groennorm voor de ontwikkeling van circa 70.000 woningen in Haven-Stad circa 154 hectare groen moet worden gerealiseerd in Haven-Stad om een compleet stadsgebied te bouwen;

Overwegende dat:
- Dit besluit een ongewenst precedent kan scheppen waarin de groennorm in toekomstige ontwikkelgebieden enkel gehaald wordt door reeds bestaande groengebieden publiek toegankelijk te maken of op te waarderen;
- Amsterdammers behoefte hebben aan voldoende groen in de directe leefomgeving en de groennorm is vastgesteld mede om dit te bewerkstelligen;
- Het van enorm groot belang is dat er in het toekomstige stadsgebied Haven-Stad voldoende groen is van hoge kwaliteit;
- Haven-Stad naar verwachting over circa 20 jaar twee stadsparken krijgt, maar er momenteel nog geen concreet plan ligt;
- Het belangrijk is dat hier concrete plannen voor worden gemaakt om toekomstige bewoners van Haven-Stad te kunnen garanderen dat zij in een compleet stadsgebied zullen gaan wonen met voldoende groen in de directe omgeving;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Met een plan te komen hoe en waar er grootschalig en aaneengesloten groen in Haven-Stad gerealiseerd gaat worden;

Indiener,

M. Emmerik


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, Lijst AV, SP, CDA, Lijst Kabamba, DENK, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake creëer extra noodopvang plekken voor dakloze gezinnen

Lees verder

Motie inzake tel geen reeds bestaand groen mee in toekomstige ontwikkelgebieden

Lees verder

    Word actief Doneer