Motie inzake rappor­teren voortgang aanpak woningnood


11 mei 2023

De Raad,

Gehoord de discussie Woningbouwplan 2022 – 2028

Constaterende dat:

 • -De stad momenteel in woningnood verkeert, met name met betrekking tot woningen in het betaalbare segment;
 • Het college de aankomende vier jaar een stad wil bouwen waarin alle inkomensgroepen en huishoudsamenstellingen een huis kunnen vinden;
 • Het college hier invulling aangeeft door middel van gebiedsgericht programmeren, waarbij per gebied bepaald wordt hoe de woningbouwprogrammering er uit ziet met als streven een woningbouwproductie van 7.500 woningen per jaar met een woningbouwmix van 40% sociaal, 40% middenhuur en 20% duur;
 • Het college daarbij inzet op gebiedsgericht programmeren, waarbij per gebied bepaald wordt hoe de woningbouwopgave wordt ingevuld door de bestaande voorraad af te zetten tegen de woonbehoefte vanuit verschillende doelgroepen uitgesplitst naar prijsklasse (sociaal, middenhuur, duur) en demografische doelgroep (jongeren, gezin, ouderen);
 • Het aandeel sociale huurwoningen over de afgelopen jaren ondanks deze ambities aanzienlijk geslonken is terwijl de vraag onverminderd hoog blijft[1];
 • Woningcorporaties regelmatig nog steeds grote aantallen sociale huurwoningen verkopen of slopen zonder dat duidelijk is wat er daarvoor terugkomt;[2]
 • Er momenteel meerdere informatiebronnen beschikbaar zijn om inzicht te krijgen in de woningbouwopgave in Amsterdam:
  • Wonen in Amsterdam (WiA) onderzoek: het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ brengt sinds 1995 elke 2 jaar het wonen in de stad in beeld. In het onderzoek wordt een beeld geschetst van de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de woningvoorraad, de tevredenheid met de woning en woonomgeving, en de woon- en verhuiswensen van Amsterdammers op stadsniveau;
  • Dasbboard O&S woningmarkt: het dashboard biedt inzicht in vele verschillende aspecten het wonen in Amsterdam, op stads, stadsdeel en gebiedsniveau. Denk hierbij aan het aantal nultredenwoningen, verhuisbehoefte, te krappe woningen, etc.
  • Jaaroverzicht AFWC en overzicht corporatiebezit: informatie over de corporatievoorraad is jaarlijks beschikbaar. Ieder jaar rapporteert de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) over de corporatievoorraad in Amsterdam in hun Jaarbericht. Deze rapportage bevat een groot aantal kerncijfers met betrekking tot de verhuur, nieuwbouw en sloop, verkoop, huurontwikkeling en samenwerkingsafspraken met gemeente en huurders. Jaarlijks worden deze cijfers gebruikt bij het monitoren van de Samenwerkingsafspraken tussen gemeente, corporaties en huurders.
  • Monitor Samenwerkingsafspraken: De gegevens van de corporaties zijn de belangrijkste input voor de Monitor Samenwerkingsafspraken. Deze levert jaarlijks gegevens over de resultaten op de gemaakte afspraken. In deze monitor wordt in gegaan op aantallen liberalisatie, verkoop, sloop en nieuwbouw van sociale woningen om de gewenste groei van de sociale voorraad te monitoren.
  • Woningbouwrapportages: Twee keer per jaar wordt de Raadscommissie – middels de Woningbouwrapportage - geïnformeerd over de voortgang van de woningbouwproductie en de planvoorraad. Deze rapportages bevatten productiecijfers per woonsegment (sociaal, middelduur en vrije sector) en geven inzicht in marktontwikkelingen, ontwikkelingen in de planvoorraad en acties om de productie aan te jagen. Eén keer per jaar worden cijfers opgenomen met betrekking tot de oppervlakte van de in aanbouw genomen woningen, en de ontwikkeling van deze cijfers.

Overwegende dat:

 • Het in het kader van gebiedsgericht programmeren van groot belang is dat de raad voldoende inzicht heeft in de woningbehoefte Amsterdammers op stads, stadsdeel en – en gebiedsniveau uitgesplitst naar prijsklasse (sociaal, middenhuur, duur) en demografische doelgroep (jongeren, gezin, ouderen);
 • Het ook van groot belang is dat de raad voldoende inzicht heeft in de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en geplande woningbouwproductie op stads, stadsdeel en – gebiedsniveau uitgesplitst naar prijsklasse (sociaal, middenhuur, duur) en demografische doelgroep (jongeren, gezin, ouderen); 2 https://www.parool.nl/amsterda... Gemeente Amsterdam Status Pagina 3 van 1
 • Het van belang is dat de raad voldoende inzicht krijgt in de effecten van de geplande sloop, verkoop en bouw van woningen op de totale woningbouwmix op stads, stadsdeel en gebiedsniveau uitgesplitst naar prijsklasse (sociaal, middenhuur, duur) en demografische doelgroep (jongeren, gezin, ouderen);
 • Deze informatie momenteel versnipperd wordt verzameld en geanalyseerd, waardoor de raad niet altijd voldoende informatie heeft m.b.t. de wijze waarop de woningbouwopgave wordt ingevuld en onvoldoende kan sturen op de woningbouwplannen van het college, met name in het kader van gebiedsgericht programmeren;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders;

 • Tot een voorstel te komen voor een monitor van de woningvoorraad waarbij wordt verkend of het mogelijk is om data inzake de (geplande) toe – en afname van het aantal woningen per doelgroep (jongeren, gezin, ouderenwoning), prijssegment (sociaal, middenhuur, duur) en verdeling naar eigendom (huur of koop en corporatie of particulier) mee te nemen in de monitor en periodiek te analyseren op stads, stadsdeel en – gebiedsniveau zonder daarvoor nieuwe onderzoeken uit te voeren”;
 • Dit voorstel te betrekken bij het nog te ontwikkelen monitoringsinstrument voor de AAV.

Indieners,

B.M.H. Minderhoud (PvdA)

N.A. van Renssen (GroenLinks)

S. Aslami (D66) R. Alberts (SP)

N. Ahmadi (BIJ1) S. Koyuncu (Denk)

M. von Gerhardt (VVD)

A. Bakker (PvdD)

J. Broersen (Volt)

D. Boomsma (CDA)

[1] https://www.metropoolregioamst...

[2] https://www.parool.nl/amsterda...


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake inzake de Spijtoptantenregeling (Verbindt regeling aan erfpachtrecht niet aan persoon)

Lees verder

Motie inzake actieve grondpolitiek

Lees verder

    Word actief Doneer