Motie inzake actieve grond­po­litiek


11 mei 2023

De Raad,

Gehoord de discussie Woningbouwplan 2022 – 2028

Overwegende dat:

 • de gemeente in transformatiegebieden te maken heeft met verschillende eigenaren en gebruikers, met verschillende belangen en perspectieven;
 • eigenaren en beleggers in transformatiegebieden vaak kunnen kiezen voor doorexploiteren en voor continuering van huidig gebruik.
 • de gemeente in transformatiegebieden niet de volledige regie heeft. Om tot een uitvoerbaar plan te komen moet de gemeente zich pragmatisch opstellen;
 • in de transformatiegebieden zich 51% van de planvoorraad bevindt (37.699 van de 73.660);
 • dit grote aandeel projecten in de bestaande stad zorgt voor onzekerheid in de planning en een reëel risico’s op vertraging geeft;
 • op gemeentelijke locaties de gemeente voor haar eigen locaties een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan maakt en grond bouw- en woonrijp maakt en vervolgens bouwkavels in de markt zet met behulp van een selectieprocedure;
 • op gemeentelijke locaties de kaders vooraf helder zijn en marktpartijen positief zijn over deze werkwijze;
 • recente marktontwikkelingen in Elzenhagen-Zuid en Hamerstraatkwartier laten zien dat de beperkte sturingsmogelijkheden van de gemeente in transformatiegebieden een bedreiging zijn voor het realiseren van de geplande woningbouw;
 • de gemeente tot 2015 meer dan een eeuw een succesvol beleid van actieve grondpolitiek heeft gevoerd waarbij de gemeente actief grond verwierf ten behoeve van gebiedsontwikkeling en daardoor minder afhankelijk was van de grillen van de markt;

Van mening:

 • dat het wenselijk is na te gaan of het ontwikkelen van transformatiegebieden gebaat is bij de herinvoering van het instrument actieve grondpolitiek waardoor transformatiegebieden weer gemeentelijke locaties worden;

Verzoekt het college:

 • de voor- en nadelen van actieve grondpolitiek op een rij te zetten en daarbij tevens globaal inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zouden zijn van een actieve verwervingsstrategie.
 • de resultaten binnen een half jaar te rapporteren aan de raad.


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

CDA, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake rapporteren voortgang aanpak woningnood

Lees verder

Motie inzake algoritmen toegankelijk maken

Lees verder

    Word actief Doneer