Motie inzake inzake de Spijt­op­tan­ten­re­geling (Verbindt regeling aan erfpacht­recht niet aan persoon)


11 mei 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Spijtoptantenregeling,

Overwegende dat:

  • De Overstapregeling en de Spijtoptantenregeling voortvloeien uit de goederenrechtelijke rechtsverhouding tussen erfpachter en de gemeente als grondeigenaar;
  • in de regeling de definiëring van de Spijtoptant is losgekoppeld van de eigendom van het erfpachtrecht, en hierdoor niet ziet op het erfpachtrecht maar op de persoon vd eigenaar;
  • deze loskoppeling van de rechtsverhouding tussen erfpachter en de gemeente strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en mogelijk andere beginselen van behoorlijk bestuur;
  • het gevolg is dat een groep van circa 9.000 erfpachters die sinds 8 januari 2022 eigenaar zijn geworden van een erfpachtrecht, geen gebruik kunnen maken van de regeling;
  • eenzelfde strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel mogelijk geldt voor de ca 5.000 erfpachters die nog niet volledig voldoen aan de voorwaarden van de Spijtoptantenregeling, maar waarin de Coulanceregeling wel voorziet;
  • de ACM in haar brief van 16 september 2021 heeft geconcludeerd: “Hoewel de gemeente uitvoerig heeft geïnformeerd (…) was deze informatie voor een groep consumenten mogelijk niet duidelijk genoeg om het belang van het doen van een aanvraag onder de tijdelijke voorwaarden op waarde te kunnen inschatten. (…) Het betreft hier informatie die mogelijk essentieel was voor consumenten om een geïnformeerd besluit te nemen over het doen van een aanvraag en het accepteren van het aanbod vd gemeente.”;
  • de gemeente deze onduidelijkheid over essentiële informatie voor consumenten, en derhalve voor zowel kopers als verkopers van erfpachtwoningen, niet heeft weggenomen;

Verzoekt het College:

  • De redactie van de artikelen 3 en 4 van de Spijtoptantenregeling zodanig te wijzigen, zodat de erfpachter hier gebruik van kan maken, ongeacht de persoon van de eigenaar, waarbij de bepaling dat de erfpachter om gebruik te kunnen maken van de Spijtoptantenregeling vóór 8 januari 2020 eigenaar moest zijn, komt te vervallen.
  • de Coulanceregeling ook van toepassing te verklaren op Spijtoptanten

Indiener(s),

D. T. Boomsma

M. von Gerhardt

J. Broersen

J. Krom

S. Koyüncu

A. Nanninga


Status

Verworpen

Voor

Lijst Kabamba, VOLT, JA21, CDA, FvD, DENK, SP, VVD, PvdD

Tegen

BIJ1, PvdA, GroenLinks, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake (flits)bezorging enkel op woon- of werkadres

Lees verder

Motie inzake rapporteren voortgang aanpak woningnood

Lees verder

    Word actief Doneer