Motie inzake plant­aardige opties op evene­menten


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de actualisatie voedselstrategie - hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen van een CO2-reductie van 60% in 2030;
 • Circa 10% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland afkomstig is uit de vee-industrie; [1]
 • In Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; [2]
 • De vee-industrie 48% van de grond in Nederland in beslag neemt; [3]
 • Een meer plantaardig voedingspatroon de gezondheid van mensen verbetert en de kans op ziektes verkleint; [4]

Overwegende dat:

 • Een plantaardige transitie veel voordelen biedt, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, ruimtelijke ordening en gezondheid;
 • Het in de Voedselstrategie 2023-2026 nog ontbreekt aan een actie om evenementen plantaardiger in te richten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • In gesprek te gaan met de evenementen branche in Amsterdam en hen te vragen evenementen plantaardiger in richten door bijvoorbeeld:
  • Altijd volwaardige plantaardige opties aan te bieden bij voedselaanbod op het
   evenement.
  • Zich uiterlijk 2030 te committeren aan de gestelde verhouding tussen de dierlijke en plantaardige eiwitten;
  • Dit onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda voedselstrategie 2023-2026.

Indiener(s),
J.M. Krom

[1] https://www.wur.nl/nl/onderzoe...(CO2
[2] Gemeente Amsterdam (2023). Uitvoeringsagenda Voedselstrategie 2023-2026: Hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair?
[3] https://nieuwscheckers.nl/vee-...
[4] https://nos.nl/artikel/2501443...


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD