Motie inzake lobby voor plant­aardige transitie


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de actualisatie voedselstrategie - hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen van een CO2-reductie van 60% in 2030;
 • Circa 10% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland afkomstig is uit de vee-industrie; [1]
 • In Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; [2]
 • De vee-industrie 48% van de grond in Nederland in beslag neemt; [3]
 • Een meer plantaardig voedingspatroon de gezondheid van mensen verbetert en de kans op ziektes verkleint; [4]

Overwegende dat:

 • Een plantaardige transitie veel voordelen biedt, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, ruimtelijke ordening en gezondheid;
 • Het in de Voedselstrategie 2023-2026 nog ontbreekt aan een voldoende actie om te lobbyen voor een meer plantaardig voedingspatroon;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • De eiwittransitie aan te jagen door lobby en samenwerking door bijvoorbeeld met de volgende dingen aan de slag te gaan:
  • In overleggen met andere gemeentes, regionale en samenwerkingsplatforms het
   voortouw te nemen in het organiseren van beleid om tot lokaal geproduceerd
   plantaardig voedsel te komen. Denk hierbij aan het regionale platform Voedsel
   Verbindt, de nationale City Deal – Voedsel op de Stedelijke Agenda, Alliantie voeding voor de gezonde generatie en de internationale Milan Urban Food Policy
   Pact.
  • Binnen samenwerkingsplatformen, organisaties met grote gevestigde belangen,
   zoals banken, aanspreken op hun verantwoordelijkheid in de bestaande sector.
   Deze oproepen om niet alleen te investeren in nieuwe markten, maar juist bestaande bedrijven de ruimte te geven en te ondersteunen in een transitie naar een
   plantaardige(re) onderneming;
  • Bij het Rijk lobbyen voor het invoeren van een ‘True Price System’;
 • Dit plan onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda voedselstrategie 2023-2026, waarmee de beoogde uitwerking van dit initiatief uiterlijk begin 2026 is;
 • De raad bij de monitor voedselstrategie te informeren over de voortgang.

Indiener(s),
J.M. Krom

[1] https://www.wur.nl/nl/onderzoe...(CO2
[2] Gemeente Amsterdam (2023). Uitvoeringsagenda Voedselstrategie 2023-2026: Hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair?
[3] https://nieuwscheckers.nl/vee-...
[4] https://nos.nl/artikel/2501443...


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD