Herplant bomen bij herpro­fi­lering


15 februari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de nieuwe richtlijnen voor Compensatie en Herplant bomen

- Deze regeling een nadere uitvoeringsregeling is van de bomenverordening;

- In de bomenverordening onder artikel 7 de herplant is geregeld met daarbij de volgende toelichting: “Met het tweede lid wordt beoogd om bij herplant zoveel mogelijk te streven naar herplant met vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare leeftijd of dikte. De omschrijving geeft het bestuur ruimte om al naar gelang de omstandigheden het meest haalbare resultaat na te streven. Denkbaar is bijvoorbeeld het planten van een aantal jonge bomen van dezelfde soort als equivalent van een dikke boom die geveld moest worden.”

- Dat de nu voorliggende uitvoeringsregeling bepalend is voor de wijze waarop het bestuur de ruimte invult om naar gelang de omstandigheden het beste resultaat na te streven.

- Dat in de nu voorliggende regeling in situaties waar bomen moeten worden verwijderd maar waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert, en herplant op dezelfde plek mogelijk is, altijd één-op-één en op dezelfde plaats wordt herplant en er dus geen berekening plaats vindt van de fysieke boomwaarde.

- Dat er in het geval van reguliere vervanging van bomen als gevolg van veiligheid of gezondheid van de boom één op één vervanging enigszins verklaarbaar is.

- Dat er in geval van herprofilering van een straat of plein berekening van de fysieke boomwaarde, en daaruit voortvloeiende herplant, niet wezenlijk afwijkt van de situatie van een herstructurering of groot groen onderhoud (de veel voorkomende situatie 3)

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

De regeling herplant en compensatie dusdanig aan te passen dat:
herprofileringen van straten en pleinen gelijk te behandelen als stedelijke herstructureringen en derhalve uit te gaan van berekening van de fysieke boomwaarde en daar uit voortvloeiende verplichtingen.

Indiener(s),

J.F. van Pijpen
E.D.M. Moeskops
G. Noordzij
J.M. Krom


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake verduidelijking werkwijze TAC

Lees verder

Motie inzake onderzoek schade vanwege klimaatverandering

Lees verder

    Word actief Doneer