Motie inzake plant­aardige keuze mogelijk maken


14 september 2022

Ondergetekenden heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Verduurzamingsrapportage 2022 over de voortgang op de Uitvoeringsagenda Duurzame Organisatie 2020-2030

Constaterende dat:

 • de gemeente als doel heeft om de eigen organisatie te verduurzamen;
 • er gedragscampagnes zijn om collega’s te stimuleren om duurzame keuzes te maken en hun Footprint te verkleinen;[1]
 • er daarbij ook aandacht wordt besteed aan de milieu-impact van de consumptie van dierlijke producten;[2]
 • de gemeente een eiwittransitie heeft ingezet waarbij het doel is om een omslag naar 60% plantaardige eiwitten te bewerkstelligen;[3]
 • er bovendien een Voedselstrategie is die Amsterdammers stimuleert om “diervriendelijke, duurzame en gezonde keuzes te maken bij de aankoop en consumptie van voedsel.”[4]

Overwegende dat:

 • de milieu-impact van het consumeren van dierlijke eiwitten zeer groot is;
 • plantaardigere consumptiepatronen daarom door de gemeente worden aangemoedigd;
 • het gemeentelijke aanbod van voedsel en dranken binnen de eigen gebouwen deze ambities niet reflecteert;
 • het aanbod in de eigen kantine niet voor minstens 60% uit plantaardige eiwitten bestaat en er vaak voor veganisten zelfs geen enkele optie beschikbaar is;
 • er in de eigen koffiebuffetten zelfs alleen voor koemelk gekozen kan worden;
 • we niet van onze collega’s kunnen verwachten dat zij duurzamere keuzes maken terwijl we die niet aanbieden;
 • het ontbreken van plantaardige opties bovendien een verkeerd signaal geeft aan bezoekers van onze gemeentelijke organisatie, en niet past bij de voorbeeldrol van de gemeente Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

de keuze voor plantaardig binnen de gemeentelijke organisatie mogelijk te maken door te zorgen dat minstens de helft van de voedsel- en drankopties die aangeboden worden in gemeentelijke gebouwen volledig plantaardig is.

Indiener(s),

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)


[1] Verduurzamingsrapportage 2022 p. 44.

[2] Verduurzamingsrapportage 2022 p. 44.

[3] Naar een meer plantaardig voedingspatroon. Actieplan Eiwittransitie 2021-2023.

[4] Naar een meer plantaardig voedingspatroon. Actieplan Eiwittransitie 2021-2023. P.4.


Status

Aangenomen

Voor

D66, SP, PvdA, BIJ1, DENK, GroenLinks

Tegen

JA21, VVD, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek naar uitbreiding klimaatadaptatiemaatregelen, zoals waterberging, naar bestaande bouw

Lees verder

Motie inzake aanbevelingen Dierenbescherming uit 2015 opvolgen

Lees verder

    Word actief Doneer