Motie inzake onderzoek in vroeg stadium tijde­lijkheid wensen en moge­lijk­heden voor perma­nentie


24 april 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over het ‘Amsterdamse atelier– en broedplaatsenbeleid 2023-2026’

Constaterende dat:
- Tijdelijke broedplaatsen vaak populaire plekken zijn waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, waardoor de sociale cohesie binnen buurt versterkt wordt;
- Er vaak veel consternatie is bij het uiteindelijke vertrek van een tijdelijke broedplaats doordat een plek van en voor buurtbewoners wegvalt;
- Hoe eerder in een transformatie/nieuwbouwproces duidelijk wordt dat broedplaatsen ook permanent van waarde zijn voor buurtbewoners, hoe beter de broedplaats een plek kan krijgen de het permanente bouwprogramma van een buurt, door zo vroeg mogelijk de samenwerking op te zoeken met ontwikkelende partijen en corporaties.

De raad verzoekt het college om:
- Te onderzoeken hoe binnen het beleid nog meer samen met buurtbewoners en lokale (maatschappelijke) organisaties bepaald kan worden of tijdelijke broedplaatsen moeten blijven en hoe daar, in samenwerking met ontwikkelende partijen, het beste invulling aan gegeven kan worden binnen de kaders van bestaand beleid.

Ondertekenaars:
B.M.H. Minderhoud
J.A. Veldhuyzen
M.J. Emmerik
K.S.N. Van der Veen


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

VVD, JA21, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake huurders van ateliers in gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Motie inzake monitoring ijzeren voorraad

Lees verder

    Word actief Doneer