Motie inzake onderzoek data­center aanvragen weigeren


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over 60% reductie van de CO2-uitstoot in 2030

Constaterende dat:

- In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen voor een CO2-reductie van 60% in 2030;
- We midden in een klimaatcrisis zitten die steeds urgenter wordt;
- Als we het tij niet snel weten te keren ook onze eigen stad met de onomkeerbare gevolgen van de klimaatcrisis te maken krijgt;
- Onderzoeksbureau CE Delft becijfert dat zelfs in het meest gunstige geval we maar een CO2-reductie van 56% kunnen bereiken;
- Er meer moet gebeuren om onze CO2-reductie doelen te halen;
- Datacenters momenteel verantwoordelijk zijn voor circa 4% van de totale CO2 uitstoot in Amsterdam;
- Datacenters in Amsterdam momenteel een totaal van 131 MW aan elektriciteit verbruiken;
- Er aanvragen liggen voor nieuwe vergunningen van in totaal 318 MW;
- De datacentercapaciteit in Amsterdam daarmee op een totaal van 449 MW komt te liggen;
- Onderzoeksbureau CE Delft aanbeveelt kritisch te kijken naar datacenter ontwikkelingen;

Overwegende dat:

- De voorliggende datacenteraanvragen van 318 MW zullen leiden tot een toename van circa 75 kton aan CO2-equivalenten;
- In tijden van alsmaar urgenter wordende klimaatverandering dit een niet uit te leggen grootte toename is van de CO2-uitstoot;
- Een dergelijke toename ervoor zorgt dat het doel van 60% reductie in 2030 t.o.v. 1990 verder uit het zicht raakt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Met externe juridische experts in gesprek te gaan teneinde te onderzoeken of er een wettelijke grond is waarop de voorliggende aanvragen van 318 MW alsnog geweigerd kunnen worden;
- Indien dit niet het geval blijkt, te becijferen wat de planschade zou zijn voor Amsterdam om zich terug te trekken uit de reeds voorliggende aanvragen van 318 MW;

Indieners,
J. Krom
C. Kabamba
D. Bons


Status

Verworpen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VOLT

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake extra datacenterontwikkelingen onwenselijk

Lees verder

Motie inzake een kinderrechtentoets in de Versterkte Aanpak Dakloosheid

Lees verder

    Word actief Doneer