Amen­dement inzake regie­groep duide­lijkere taak­stelling


8 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief over burgerberaden en bijbehorend kader en handboek,

Constaterende dat

  • In het handboek op pagina 10 bij de aanpak van Bureau Burgerberaad een duidelijke taakstelling wordt geschetst;
  • Een regiegroep in staat kan zijn om ook toezicht te houden op de onafhankelijkheid van het burgerberaad.

Overwegende dat

  • Burgerberaden onafhankelijk moeten zijn;
  • Burgerberaden ook als onafhankelijk moeten worden beschouwd door deelnemers, media, politici en Amsterdammers voor het draagvlak;
  • Een burgerberaad ook mensen kan meenemen die zijn afgehaakt, of hun vertrouwen in de politiek hebben verloren;
  • Om deze mensen mee te nemen het essentieel is dat het burgerberaad, ook door hen, als onafhankelijk wordt beschouwd [1]

Besluit:

In het Beleidskader Burgerberaden op pagina 16 de volgende zin:

"Tenslotte komt er gedurende het burgerberaad een vorm van onafhankelijk toezicht in de vorm van een regiegroep van deelnemers om het eigenaarschap zo veel mogelijk bij hen te leggen (of twee of drie
buitenstaanders met verstand van burgerberaden)."


Te veranderen in:

"Tenslotte komt er gedurende het burgerberaad een vorm van onafhankelijk toezicht in de vorm van een regiegroep van deelnemers om het eigenaarschap zo veel mogelijk bij hen te leggen (of twee of drie
buitenstaanders met verstand van burgerberaden). Deze regiegroep houdt toezicht op dat het burgerberaad eerlijk en onafhankelijk verloopt."

En dit ook te laten doorwerken in het handboek burgerberaden.

Indiener(s),

J. Broersen
J. Krom

[1] https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/233340ba-b0f1-5396-ba10-172b8a9ae357/content


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

FvD, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake duidelijk maken van het commitment bij burgerberaden.

Lees verder

Motie inzake onafhankelijk commissielid bomenkap

Lees verder

    Word actief Doneer