Motie inzake maat­schap­pe­lijke meer­waarde belang­rijker bij aanbe­ste­dingen


28 maart 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de uitkomst van de aanbesteding Energiebespaarservice 2.0

Constaterende dat:
- De klassieke aanbestedingscriteria, zoals prijs, levertijd, efficiëntie vaak doorslaggevend zijn bij het gunnen van een aanbesteding;
- Bij de beoordeling van inschrijvingen van aanbestedingen met name wordt gekeken naar de kosten en output, bijvoorbeeld met betrekking tot een bepaalde dienst die wordt geleverd;
- Brede welvaart over méér gaat dan materiële waarde;
- De gemeente Amsterdam graag ruimte biedt aan lokale initiatieven.

Overwegende dat:
- Prijs en efficiëntie niet per definitie de doorslaggevende factoren zouden moeten zijn bij het beoordelen van een inschrijving;
- Lokale initiatieven vaak weinig ervaring hebben met aanbestedingen, terwijl veel andere partijen de middelen hebben om experts in te huren en/of de kennis hebben om deze aanbestedingen correct in te vullen;
- Lokale initiatieven veel maatschappelijke meerwaarde hebben, bijvoorbeeld het verminderen van eenzaamheid, het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare mensen in de buurt of het verhogen van buurtparticipatie en sociale cohesie;
- Deze meerwaarde vaak zorgt voor lagere maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door een lagere uitkeringslast of het verlagen van zorgkosten;
- PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, momenteel bezig is met een handreiking voor gemeenten over hoe de maatschappelijke meerwaarde meegenomen kan worden of hoe een aanbestedingstraject zelfs voorkomen kan worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- In samenwerking met externe experts te onderzoeken hoe maatschappelijke meerwaarde beter geborgd kan worden binnen aanbestedingen en;
- Hierbij ook te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, in het geval dat lokale initiatieven de voorkeur hebben, buiten de Europese aanbestedingsregels om samen kunnen werken met lokale initiatieven;
- Hierbij ook te onderzoeken op welke manier lokale initiatieven beter geïnformeerd, ondersteund, en eventueel getraind kunnen worden zodat zij goed beslagen ten ijs komen indien zij zich inschrijven bij aanbestedingen;
- Hierover in Q4 aan de raad te rapporteren.

Indieners,

L. E. Heinhuis
J.M. Krom
I. Nadif
R.B. Havelaar


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake Evaluatie subsidie Energiebespaarservice 2.0

Lees verder

Motie inzake alternatief scenario versnelling transitie aardgasvrij zonder uitbreiding bestaande warmtenetten

Lees verder

    Word actief Doneer