Motie inzake label voor klimaat­adaptie van een gebied


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2023

Constaterende dat:

- het klimaatadaptief maken van de stad zeer hoge urgentie heeft, om schade door klimaatverandering, hoge kosten en (in het ergste geval) het onbewoonbaar worden van de stad in de toekomst te voorkomen;
- het momenteel nog ontbreekt aan een systematisch beoordelingskader op het gebied van klimaatadaptie voor bebouwing, straten en wijken in de stad.

Overwegende dat:

- een beoordelingskader zoals een klimaatlabel voor bebouwing, een straat of op wijkniveau een manier kan zijn om systematisch in kaart te brengen welke gebieden klimaatadaptieve maatregelen het hardste nodig hebben;
- dit beoordelingskader impact kan hebben op de grond- en huizenprijs in een straat of een wijk en daarmee aansluit bij de ambitie van het college om true-pricing te implementeren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Te onderzoeken:

  • of een klimaatlabel (of een vergelijkbaar instrument) voor alle bebouwing, een hele straat of op wijkniveau kan worden gebruikt om in kaart te brengen wat de mate van klimaatadaptiviteit is in een gebied en hierop te sturen;
  • wat de voor- en nadelen van een dergelijke methode zijn

- voor de begroting 2024 te rapporteren aan de raad over de uitkomsten van het onderzoek.


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake verduurzaam de Meervaart en behoud de Lutkemeer

Lees verder

Motie inzake het publiceren van de maaiplanning in de strijd tegen versnipperd zwerfafval

Lees verder

    Word actief Doneer