Motie inzake verduurzaam de Meervaart en behoud de Lutkemeer


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Algemene beschouwingen over de voorjaarsnota

Constaterende dat:

- Amsterdam zich midden in een urgente klimaatcrisis bevindt;
- de Lutkemeerpolder de laatste vruchtbare grond van Amsterdam is;
- er plannen zijn voor de ontwikkeling van het restant van de Lutkemeerpolder tot een bedrijventerrein: BPAO fase 2;
- bebouwing van de Lutkemeerpolder ingaat tegen de uitgangspunten van de brief Water en Bodem sturend van het Ministerie van I&W, waaronder de daarin benoemde structurerende keuzes 16, 17 en 18;
- de kosten voor het behoud van de Lutkemeerpolder als landbouwgrond door de wethouder geschat worden op 98 miljoen euro;
- de kosten voor de Nieuwe Meervaart begroot zijn op 96,5 miljoen euro in de Voorjaarsnota 2023;
- Voedselpark Amsterdam zelf een bedrag van circa 10 miljoen euro heeft opgehaald om bij te dragen aan het behoud van de Lutkemeerpolder als lokale landbouwgrond.

Overwegende dat:

- Amsterdam in de Voedselstrategie Amsterdam als doel heeft gesteld om in 2030 25% van het voedsel lokaal te produceren en de Lutkemeerpolder circa 20.000 Amsterdammers van voedsel kan voorzien;
- het gebruik van de Lutkemeerpolder als landbouwgrond verder kan bijdragen aan het sluiten van de nutriëntenkringlopen en het herstel van de relatie tussen Amsterdammers en hun voedsel, zoals beoogd in de Strategie Circulair 2020-2025;
- de Lutkemeerpolder als landbouwgrond ook een grote educatieve functie kan hebben voor scholieren in Amsterdam (Nieuw-West);
- de Lutkemeerpolder kan dienen als waterbuffer bij hevige regenval en kan zorgen voor verkoeling in steeds heter wordende zomers waar een bedrijventerrein enkel bijdraagt aan het hitte-eiland effect;
- uit het draagvlakonderzoek voor de Nieuwe Meervaart blijkt dat er aanzienlijke weerstand is tegen de Nieuwe Meervaart op de beoogde locatie;
- dat uit de succesvolle crowdfunding, regelmatige acties, demonstraties en mails van Amsterdammers blijkt dat er aanzienlijke weerstand is tegen een bedrijventerrein op de Lutkemeerpolder;
- de Lutkemeerpolder als landbouwgrond meer zou bijdragen aan het welzijn van inwoners van Amsterdam (Nieuw-West) dan een bedrijventerrein of de Nieuwe Meervaart en daarom behouden moet worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders


De gelden bestemd voor de ontwikkeling van de Nieuwe Meervaart (96,5 miljoen) anders te besteden:
- 88 miljoen te gebruiken (naast de 10 miljoen van Voedselpark Amsterdam) om terug te trekken uit de ontwikkeling van BPAO fase 2 en de Lutkemeerpolder daarmee te behouden als landbouwgrond;
- 8,5 miljoen te gebruiken voor de renovatie en verduurzaming van de huidige Meervaart.

Indiener,
J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

FvD, SP, PvdD

Tegen

overigepartijen