Motie inzake een hoofdrol voor initi­a­tief­nemers bij de evaluatie naar de parti­ci­pa­tie­lo­ketten


21 juli 2023

De Raad,

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Constaterende dat:

- Participatie een belangrijk speerpunt is in het coalitieakkoord en er door het college wordt gesteld: “de stad maken we samen”;
- De participatieverordening ervoor moet zorgen dat Amsterdammers beter gehoord worden in de vorming van beleid;
- Amsterdammers met goede ideeën nu terecht kunnen bij een (gecentraliseerd) participatieloket zodat zij ontzorgd worden en niet steeds de weg hoeven te zoeken in de ambtelijke jungle;
- Succesvolle participatie bijdraagt aan het vertrouwen van burgers in het gemeentelijk apparaat en de overheid in het algemeen.

Overwegende dat:

- Ideeën van Amsterdammers kunnen bijdragen aan het beter vormgeven van een leefbare en fijne stad;
- Het initiatief Noord Roeit volgens de initiatiefnemers potentieel strandt in “bestuurlijke mist” en het aannemelijk is dat ook andere initiatieven tegen dit soort problemen kunnen aanlopen;
- Het participatieloket ondersteuning biedt bij het bewandelen van de juiste ambtelijke route om burgerinitiatieven voor de stad makkelijker en sneller tot uitvoering te brengen;
- Door dit participatieloket de wisselwerking tussen Amsterdammers en het gemeentelijk beleid elkaar kunnen versterken;
- In de zomer van 2023 een evaluatie gepland staat van deze participatieloketten;
- Het belangrijk is dat bij een evaluatie ook de initiatiefnemers gehoord worden omdat deze ervaringen bijdragen aan het verbeteren van participatietrajecten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Er zorg voor te dragen dat bij de evaluatie van de participatieloketten de initiatiefnemers en inwoners van Amsterdam een hoofdrol vervullen, door: - Proactief initiatiefnemers die een loket bezocht hebben te benaderen om hun ervaringen en bevindingen op te halen;
- Hierin ook de trajecten mee te nemen die geen doorgang hebben gevonden;
- Leerpunten geformuleerd vanuit de ervaringen van initiatiefnemers in de evaluatie op te nemen.

Indieners,
J. Krom


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Amsterdam Super Snel Schoon

Lees verder

Motie inzake aanscherpen afspraken inzake een veilig netwerk

Lees verder

    Word actief Doneer