Motie inzake aanscherpen afspraken inzake een veilig netwerk


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Kennisnemen van de brief van de Kinderombudsman Metropool Amsterdam betreffende ”Noodopvang dakloze gezinnen”

Constaterende dat:
- Er in principe een netwerkonderzoek plaatsvindt bij een screening van een dakloze gezin waarbij er navraag wordt gedaan naar het netwerk.
- Professionals echter aangeven behoefte te hebben aan meer duidelijkheid en eenduidigheid over de richtlijnen, normen en uitgangspunten wat een veilig of onveilig netwerk behelst.
- Er niet altijd opgevolgd, door middel van een bezoek bijvoorbeeld, of het netwerk wel veilig en kindvriendelijk genoeg is.
- Verschillende signalen binnenkomen bij o.a. de Kinderombudsman over dakloze gezinnen met minderjarige kinderen die zich in onveilige situaties bevinden.

Overwegende dat:
- Iedere kind het recht heeft om veilig en gezond op te groeien. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het hebben van een dak boven je hoofd.
- Het belangrijk is om de behoeftes en rechten van een kind centraal te stellen in de zoektocht naar een woning en/of opvang.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Om samen met de betrokken zorgaanbieders de huidige werkafspraken omtrent het beoordelen wanneer er sprake is van een veilig netwerk bij dakloze gezinnen te evalueren, en indien nodig aan te scherpen


Indieners
F .Abdi
J.M. Krom
J. Broersen
K.S.N. van der Veen


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake een hoofdrol voor initiatiefnemers bij de evaluatie naar de participatieloketten

Lees verder

Motie inzake negatieve klimaatgevolgen rapporteren

Lees verder

    Word actief Doneer