Echte kosten Lutke­meer­polder zichtbaar maken


2 december 2022

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de motie van stadsdeelcommissie Nieuw West om de financiële mogelijkheden te verkennen om de Lutkemeerpolder op te kopen en daar een voedselpark te ontwikkelen

Constaterende dat:

  • de Lutkemeerpolder de laatste biologische akkerbouwpolder is van Amsterdam, met een belangrijke rol voor biodiversiteit en klimaatadaptatie;
  • in het coalitieakkoord staat dat dit college de mogelijkheden van true pricing gaat onderzoeken; [1]
  • Wageningen University & Research onderzoek heeft gedaan naar de waarde van de ecosysteemdiensten die de Lutkemeerpolder levert en deze heeft geschat op een bedrag tussen de 1,5 en 8,6 miljoen euro per jaar, met potentie om dit te verhogen in de toekomst.[2]

Overwegende dat:

  • de Lutkemeerpolder een uitgelezen kans biedt om het principe van true pricing te onderzoeken vanwege de grote diversiteit aan sociaal-maatschappelijke aspecten die ermee verweven zijn;
  • de verwachtte indirecte kosten van de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder zoals bijvoorbeeld het aanleggen van infrastructuur in de vorm van wegen en bruggen groot zijn;
  • de verwachtte effecten van het bebouwen van de Lutkemeerpolder voor de biodiversiteit, het klimaatadaptieve vermogen, de luchtkwaliteit, de leefomgeving van dieren, de gezondheid van Amsterdammers en de groenbeleving in de stad ook zeer groot zijn;
  • een te nauw geformuleerde financiële overweging daarom ook geen recht doet aan de waarde die het gebied heeft voor de Amsterdammers.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

De werkelijke kosten van de plannen in de Lutkemeerpolder inzichtelijk te maken door:

  • enerzijds te onderzoeken welke kosten er allemaal gemaakt moeten worden voor de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder, zoals bijvoorbeeld de vervanging en aanleg van wegen en bruggen, maar ook de sociaal-maatschappelijke kosten zoals meer gezondheidsschade door extra luchtvervuiling vanwege toenemend vrachtverkeer;
  • anderzijds te onderzoeken wat het oplevert als de plannen niet doorgezet worden en daarin sociaal-maatschappelijke kosten zoals meer groen en biodiversiteit, betere luchtkwaliteit en minder gezondheidsschade en -kosten mee te nemen;

en hierover te rapporteren aan de raad.

Indiener(s),

J. F. Bloemberg-Issa


[1] Amsterdams Akkoord, p. 43.

[2] https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/Show-Waardecreatie-Samenwerking/De-waarde-van-ecosysteemdiensten-in-de-Lutkemeerpolder.htm


Status

Verworpen

Voor

VOLT, CDA, DENK, BIJ1, SP, VVD, PvdD

Tegen

JA21, PvdA, GroenLinks, D66