Motie inzake het Steden­bouw­kundig Plan Amstel­station-Amste­loever (geen betonnen recre­a­tieve trappen maar groene oevers)


20 april 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het instemmen met de financiële paragraaf en Stedenbouwkundig Plan Amstelstation-Amsteloever en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet.

Constaterende dat:

  • bewoners in de directe omgeving van Amsteloever aangeven dat het de laatste jaren al veel drukker is geworden, zij overlast ervaren van de toenemende recreatie op het water en het college verzocht hebben om maatregelen te nemen die deze overlast beperken;
  • in het participatietraject toegezegd zou zijn dat het niet de bedoeling is een zwemplek, afmeerplek of intensieve recreatieplek te creëren;
  • in het ontwerp echter betonnen recreatietrappen aan het water zijn ingetekend die “meer contact met het water” bieden.
  • het college denkt dat maatregelen onder water tegen het aanmeren van boten en om zwemmen te ontmoedigen voldoende houvast bieden voor een acceptabel leefklimaat.

Overwegende dat:

  • de geplande trappen ondanks de toegezegde maatregelen onvermijdelijk zullen leiden tot intensieve recreatie met alle overlast van dien (zwemplek; hangplek etc.);
  • het gebruikte argument van “contact met het water” onbegrijpelijk en niet acceptabel is om de momenteel groene natuurlijke rivieroevers te verharden;
  • het college iedere kans zou moeten aangrijpen om groen te behouden en de openbare ruimte te vergroenen aangezien we te maken hebben met een klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de recreatieve betonnen trappen te schrappen uit het plan;
  • natuurlijke groene oevers te behouden en inspanningen te verrichten om deze juist verder te versterken om de biodiversiteit te vergroten.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, DENK, JA21, CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de start aanbesteding inburgeringsvoorzieningen nieuwe Wet inburgering (inkoopstrategie bij stelselwijzigingen)

Lees verder

Motie inzake het projectgebonden herplantfonds Elzenhagen Zuid (financiering herplanting)

Lees verder

    Word actief Doneer