Motie inzake de start aanbe­steding inbur­ge­rings­voor­zie­ningen nieuwe Wet inbur­gering (inkoop­stra­tegie bij stel­sel­wij­zi­gingen)


6 april 2021

De raad,

Gehoord de discussie over de start aanbesteding inburgeringsvoorzieningen nieuwe Wet inburgering,

Constaterende dat:

- met de nieuwe Wet Inburgering gemeentes de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van de inburgering van statushouders;

- een verandering in deze wet is dat statushouders niet meer zelf hun inburgeringstraject hoeven in te kopen, maar gemeentes dat voor ze doen;

- de kaders van de inburgering door het Rijk worden vastgesteld, maar dat de invulling hiervan onder de beleidsbevoegdheid van de gemeente valt;

- het hier een nieuwe taak voor de gemeente betreft..

Overwegende dat:

- de invullingen van stelselwijzigingen zoals deze politiek van aard zijn en aanbestedingen voor meerdere jaren de uitvoering van het beleid kunnen bepalen;

- bij grote stelselwijzigingen binnen de gemeente zelf, zoals de buurtteams en de inkoop maatschappelijke ondersteuning, de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om zaken vooraf mee te geven over de inkoopstrategie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij toekomstige grote stelselwijzigingen of decentralisaties vanuit het Rijk waarbij de inkoop van diensten voor langere tijd wordt vastgesteld, de inkoopstrategie met de gemeenteraad te bespreken voordat deze wordt vastgesteld door het college, zodat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft wensen mee te geven.

De leden van de gemeenteraad

T.C. de Fockert
A.L. Bakker
A. de Graaff
S.Y. Khan
L.E. Heinhuis


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (omstreden passages uit afsprakenbrief schrappen)

Lees verder

Motie inzake het Stedenbouwkundig Plan Amstelstation-Amsteloever (geen betonnen recreatieve trappen maar groene oevers)

Lees verder

    Word actief Doneer