Motie inzake het project­ge­bonden herplant­fonds Elzen­hagen Zuid (finan­ciering herplanting)


21 april 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Projectgebonden Herplantfonds Elzenhagen Zuid

Constaterende dat:

 • In de nota Projectgebonden Herplantfonds Elzenhagen Zuid wordt aangegeven hoe de compensatie van de reeds gekapte en nog te kappen bomen wordt gerealiseerd.
 • Hierbij de doelstelling van de bomenverordening leidend is, zoals gesteld op pagina 8 van de nota “Hierin worden de diensten die de bomen aan de stad leveren centraal gesteld: Amsterdam wil de capaciteit van de ecosysteemdiensten door bomen op peil houden, waarbij het huidige het huidige aantal bomen als richtsnoer wordt aangehouden”
 • De monetaire waarde van de te kappen bomen ter hoogte van plm. €1,6 mln in een herplantfonds wordt gestort.
 • Het gebruik van een projectgebonden herplantfonds mogelijkheden biedt om deze middelen ook in te zetten voor ander groen dan bomen,
 • De voorgenomen besteding van deze monetaire waarde leidt tot het planten van 961 bomen, 236 heesters en groeiplaatsverbetering.

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is dat het primaire doel van de Bomenverordening, gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen, wordt gehandhaafd;
 • In het herplantoverzicht voor Elzenhagen Zuid nu een ruim bedrag van de monetaire waarde wordt gebruikt voor beplanting met heesters en ander groen;
 • Dat planting van heesters en overig groen, zeker als dat ten goede komt aan de ecologische waarde van het groen, een goede zaak is;
 • Deze beplanting echter ook uit de Grondexploitatie gefinancierd kan worden;
 • Het aantal bomen wat wordt vervangen een stuk minder is dan het aantal wat wordt
  gekapt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • De heesters en ander groen voor het project Elzenhagen Zuid op een andere wijze te
  financieren dan uit het Projectgebonden Herplantfonds
 • Het aantal te herplanten bomen te verhogen tot minimaal 1150, met behoud van de
  kwaliteit, stam-omvang en kwaliteit groeiplaatsen zoals vermeld in het plan Projectgebonden Herplantfonds
 • Daarvan zoveel mogelijk, doch minimaal 1000, bomen binnen Elzenhagen Zuid te herplanten,
 • Daarbij, zoveel als mogelijk is, bewoners van de wijk te betrekken,
  Mocht er geen ruimte zijn om het surplus boven de 1000 bomen te planten in Elzenhagen Zuid dit in de nabije omgeving, in ieder geval binnen Stadsdeel Noord, te doen.
 • De Raad over de uitkomsten te informeren.

Indieners

J.F. van Pijpen
S. Mbarki
I. Rooderkerk
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, SP, PvdD, DENK, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

VVD, JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake het Stedenbouwkundig Plan Amstelstation-Amsteloever (geen betonnen recreatieve trappen maar groene oevers)

Lees verder

Motie inzake klimaatsignaal en onderzoek eisen voor gebieden

Lees verder

    Word actief Doneer