Motie inzake klimaat­signaal en onderzoek eisen voor gebieden


21 april 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de Hemelwaterverordening Amsterdam

Constaterende dat:

- De stad nog onvoldoende in staat is om de gevolgen van klimaatverandering, waaronder extreme buien en periode van droogte op te vangen, met risico’s zoals het onderlopen van straten met schade aan verharding en verslechterde bereikbaarheid tot gevolg, grondwater0verlast- en onderlast, schade aan funderingen, het afsteven van bomen en planten in parken, schade aan kelders en gebouwen, uitval van vitale functies zoals de stroomvoorziening en afname van kwaliteit van het oppervlaktewater

- Minimaal 60 liter hemelwater dient te worden opgevangen per m2 bebouwd oppervlak;

Overwegende dat:

- de norm van 60 mm is opgenomen in het Gemeentelijke RioleringsPlan 2016-2021;

- deze norm inmiddels wordt ingehaald door de werkelijkheid;

- het KNMI op basis van recente metingen heeft aangeven dat de laatste klimaatscenario’s uit 2014 naar boven bijgesteld worden;

- een klimaatbestendige herinrichting toekomstbestendig is voor een bui die over circa dertig jaar actueel zal zijn, naar verwachting 90 mm in een uur; ook gemeenten in de regio (waaronder Wijdemeren en Diemen) al normen hoger dan 60 mm per m2 hanteren;

- In de stad Amsterdam verschillende gebieden zijn gelegen en sommige gebieden nog gevoeliger zijn voor extreme buien en perioden van droogte en dat het daarom voor de hand ligt om voor deze gebieden strengere eisen voor waterberging te stellen;

- dat voor sommige nieuw te ontwikkelen gebieden het opportuun is om strengere eisen te stellen omdat het gebied vanaf de ontwikkeling dan ruim voldoende klimaatbestendig zal zijn, zodat niet halverwege de ontwikkeling de eisen alsnog moeten worden aangepast.

- volgens de Thematische studie Regenbestendige Gebiedsontwikkeling bij Koers 2025, van gemeente, Waternet en Amsterdam Rainproof, is gesteld dat bovenstaande ontwikkelingen de indruk geven dat die ambitie al na 2 jaar verouderd is en dat deze norm in de nabije toekomst om aanscherping vraagt[1];

- het KNMI in 2021 het klimaatsignaal 2021 zal afgeven; deze duiding van het IPCC rapport presenteert de nieuwste inzichten in zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte, het stedelijk klimaat en de snelheid van veranderingen.

- Naar aanleiding van dit KNMI klimaatsignaal, de norm in de Amsterdamse GRP (of de opvolger omgevingsprogramma Gemeentelijke Riolering) zal worden aangescherpt en dit ook in de Hemelwaterverordening (of de opvolger: omgevingsplan) zal worden gewijzigd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

1. Naar aanleiding van het KNMI klimaatsignaal ’21 onmiddellijk te beginnen met de aanpassing van de norm in de Hemelwaterverordening en het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (of Programma)

2. De aangepaste Hemelwaterverordening of omgevingsplan en GRP voor juli 2022 aan de raad voor te leggen.

3. Reeds nu voortvarend te onderzoeken welke gebieden van de stad gevoeliger zijn voor overlast voor extreme buien, ook gelet op het grondwater, zodat daarvoor de norm ten aanzien van het waterbergend vermogen hoger in de aan te passen GRP en Hemelwaterverordening (en opvolgers) kan en moet worden gesteld dan de stedelijke norm voor waterberging.

Indieners,

N.A. van Renssen

S. Mbarki

I. Rooderkerk

A.L. Bakker


[1] https://www.rainproof.nl/sites...


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, SP, DENK, JA21, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

VVD, CDA, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het projectgebonden herplantfonds Elzenhagen Zuid (financiering herplanting)

Lees verder

Amendement inzake Hemelwaterverordening (afwijken door college hogere norm te stellen)

Lees verder

    Word actief Doneer