Motie inzake een raad voor kunst & klimaat


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Contouren van het Kunstenplan,

Constaterende dat:

- Verduurzaming nodig is voor een sterke en toekomstbestendige cultuursector die in 2050, wanneer Nederland klimaat-neutraal en circulair wil zijn, nog altijd bloeit en kwaliteit garandeert;

- Duurzaamheid vaak niet hoog en permanent op de agenda van veel culturele organisaties staat;

- Er vanuit de overheid weinig aandacht is voor duurzaamheid in de cultuursector;

Overwegende dat:

- De Raad voor Cultuur in juni met haar rapport Cultuur Natuurlijk verschillende aanbevelingen deed om tot een duurzame cultuursector te komen;

- En daarnaast bepleit de Raad voor Cultuur dat de creativiteit, verbeeldings- en veranderkracht van de cultuursector wordt aangewend om verduurzaming;

- Er in Amsterdam vanuit de cultuursector en de klimaatbeweging tal van experts en deskundigen actief zijn;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Om te onderzoeken of in Amsterdam een (advies)raad kan worden geïnstalleerd met experts en deskundigen op de thema’s kunst en klimaat die, parallel aan de Kunstenplan-periode, (on)gevraagd advies kan geven, de aanbevelingen van Cultuur Natuurlijk naar het Amsterdamse weet te halen en belangrijke trends, ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden volgt. En over dit alles terug te rapporteren naar de raad.

Indiener(s),
K van der Veen
D. Bons
B. Minderhoud
E. Moeskops
I. Garmy
A. Bakker
C. Kabamba
S. Khan


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, FvD, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake het aanpakken van de meest urgente knelpunten in de stad van extreme hitte, droogte, overstroming en wateroverlast

Lees verder

Motie inzake verduurzaam de Meervaart en behoud de Lutkemeer

Lees verder

    Word actief Doneer