Motie inzake finan­ciële nood Amster­damse dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties verlichten


30 november 2022

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Najaarsnota 2022

Constaterende dat:

 • de financiële nood bij de Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties hoog is (door de toenemende inflatie en de daardoor stijgende kosten van materiaal, personeel, etc.);
 • de DOA, Dierenambulance en De Toevlucht aangeven gezamenlijk een tekort van €228.584 te voorzien in 2023 door de toenemende inflatie en de beduidend hogere personeelskosten in verband met de stijging van het minimumloon met 10% per 1 januari a.s.;
 • de gemeentelijke subsidies die deze organisaties ontvangen slechts 2,3% toenemen (peiljaar 2021) en dus geen gelijke tred houden met de fors toe te nemen kosten;
 • de gemeente Amsterdam een zorg- en opvangplicht heeft ten aanzien van Amsterdamse dieren die belegd is bij deze organisaties;
 • de wethouder Dierenwelzijn voor dit jaar nog extra dekking heeft kunnen vinden voor de tekorten en heeft aangegeven ook in 2023 te willen ondersteunen, echter dat hier vooralsnog de middelen voor ontbreken;
 • bij de Reptielenopvang Zwanenburg jaarlijks 25% uit Amsterdam afkomstige dieren opgevangen en verzorgd wordt.

Overwegende dat:

 • in een gezamenlijke brief aan de wethouder de DOA en De Toevlucht hebben aangegeven wellicht te moeten stoppen met respectievelijk de opvang van konijnen en de opvang van tropische vogels en dat de Dierenambulance geen bezetting in de nachtelijke uren meer kan garanderen als er geen extra financiële middelen beschikbaar komen vanuit de gemeente;
 • de Toevlucht bovendien aangeeft dat een faillissement zoals bij de wildopvang in Delft niet ondenkbaar is als er geen extra financiële ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk is;
 • bovenstaande scenario’s zouden betekenen dat de gemeente niet in haar zorg- en opvangplicht te n aanzien van Amsterdamse dieren kan voorzien en er dus noodzaak bestaat om extra middelen vrij te maken voor deze organisaties;
 • de organisaties aangeven dat het gaat om een gezamenlijk tekort van €228.584, waarvan €95.237 bij de DOA, €19.697 bij De Toevlucht en €113.650 bij de Dierenambulance;
 • ook Reptielenopvang Zwanenburg aangeeft in financiële nood te verkeren en om hulp heeft gevraagd.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • te onderzoeken of de financiële nood van de DOA, Dierenambulance en de Toevlucht verlicht kan worden door middelen vrij te maken uit het Noodfonds;
 • te onderzoeken of we ook extra financiele ondersteuning kunnen bieden aan de Reptielenopvang Zwanenburg;
 • in gesprek te gaan met de gemeente Haarlemmermeer over hoe zij meer en structureel financieel kunnen bijdragen aan de Toevlucht en de Reptielenopvang Zwanenburg.

Indieners,

J.M. Krom (Partij voor de Dieren)

M. Lust (D66)

K. Burgers (VVD)

N. van Renssen (GroenLinks)

S. Koyuncu (Denk)

D. Bons (BIJ1)

E. Bobeldijk (SP)

C. Kabamba (Lijst Kabamba)

D. Boomsma (CDA)

G. Noordzij (Partij van de Arbeid)


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake gezondheidsrisico’s door houtstook aanpakken

Lees verder

Motie inzake financiële hulp aan de dierenvoedselbank

Lees verder

    Word actief Doneer