Motie inzake gezond­heids­ri­sico’s door houtstook aanpakken


30 november 2022

Onderwerp

Gezondheidsrisico’s door houtstook aanpakken

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Jaarrapportage Luchtmeetnet 2021

Constaterende dat

  • Houtrook schadelijk is voor volksgezondheid en bijdraagt aan slechte luchtkwaliteit en een ongezonde leefomgeving
  • De Stookwijzer advies geeft over wanneer mensen beter niet kunnen stoken, afhankelijk van de weersomstandigheden en de luchtkwaliteit

Overwegende dat

  • Amsterdam forse ambities heeft op het gebied van luchtkwaliteit in de stad
  • Amsterdam tot nu toe alleen via voorlichting en adviezen de nadelige gevolgen van houtstook probeert te verminderen
  • Het omgevingsplan de mogelijkheid biedt om tegen overlast door houtstook op te treden

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

In voorbereiding op het aangekondigde beleidskader voor houtstook te onderzoeken hoe het omgevingsplan overlast van houtstook kan reguleren bij code rood en oranje van de Stookwijzer om daarmee de gepaarde gezondheidsrisico’s verder te verminderen

Indieners,

E.C. IJmker

A.L. Bakker


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake een warme winter voor alle Amsterdammers

Lees verder

Motie inzake financiële nood Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties verlichten

Lees verder

    Word actief Doneer