Motie inzake een Nieuwe kans voor een over­stap­aan­vraag te doen onder de over­stap­voor­waarden van 2019 (ook nieuwe kans voor wie wel al een aanvraag had gedaan)


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de overstapaanvraag,

Overwegende dat:

– De Autoriteit Consument en Markt (ACM) een onderzoek heeft gedaan naar de overstapregeling en geconcludeerd dat er “mogelijk aanknopingspunten zijn voor de conclusie dat sprake was van een misleidende omissie of van handelen in strijd met de vereisten van professionele toewijding” en dus schending van art. 6:193d en/of 6:193b BW

– Ook Berenschot, de Rekenkamer en Ombudsman hebben gewezen op de onduidelijkheid;

– De ACM de gemeente heeft verzocht om de overstapregeling voor de voorwaarden tot 8 jan. 2020 weer open te stellen, en het college op 10 november het voornemen bekend maakte dat te doen voor een periode van zes maanden;

– Er ook een grote groep erfpachters is die wel vóór 8 januari 2020 een datum heeft geregistreerd en een aanbieding heeft ontvangen, maar deze niet heeft afgemaakt;

– Hiervoor verschillende redenen kunnen zijn, waaronder de economische onzekerheid rondom Corona, de hoge notariskosten, persoonlijke omstandigheden, maar daarbij ook een rol kan spelen dat het effect van de hefboom niet duidelijk was;

– De ACM ook schrijft: “met name het effect van de hefboom in de methode om overstapkosten en canon te berekenen was niet duidelijk” en dat “het betreft informatie die mogelijk essentieel was om een geïnformeerd besluit te nemen”;

– Dat diezelfde conclusie evenzeer geldt voor mensen die wel een aanvraag hadden ingediend, omdat die evenmin over de gevolgen van de hefboom zijn geïnformeerd;

– Dat niet overstappen volgens de voorwaarden tot 2020 kan betekenen dat erfpachters tot honderdduizenden euro’s extra moeten betalen door de hefboomwerking,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Bij de uitwerking van het besluit om de overstapregeling weer voor zes maanden open te stellen voor de voorwaarden die golden tot 8 januari 2020, die mogelijkheid ook opnieuw te geven aan mensen die wel al een aanvraag hebben gedaan, maar waarvan de gemeentelijke aanbieding is
verlopen.

Indieners

D. T. Boomsma
H. Naoum Néhmé
A. Nanninga
W. van Soest
T. Kuiper
A.L. Bakker
N. Yilmaz


Status

Aangenomen

Voor

JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

DSA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake een Nieuwe kans voor een overstapaanvraag te doen onder de overstapvoorwaarden van 2019 (herstel voor latere overstappers)

Lees verder

Motie inzake stop subsidies aan evenementen met dieren in het bijzonder aan Jumping Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer