Motie inzake een Nieuwe kans voor een over­stap­aan­vraag te doen onder de over­stap­voor­waarden van 2019 (herstel voor latere over­stappers)


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de overstapaanvraag,

Overwegende dat:

– De Autoriteit Consument en Markt (ACM) een onderzoek heeft gedaan naar de overstapregeling en geconcludeerd dat er “mogelijk aanknopingspunten zijn voor de conclusie dat sprake was van een misleidende omissie of van handelen in strijd met de vereisten van professionele toewijding” en dus schending van art. 6:193d en/of 6:193b BW

– De ACM de gemeente heeft verzocht om de overstapregeling voor de voorwaarden tot 8 jan. 2020 weer open te stellen, en het college op 10 november het voornemen bekend maakte dat voor een periode van zes maanden te zullen gaan doen;

– Er ook een groep erfpachters is die is overgestapt na 8 januari 2020, en dus door het hefboomeffect veel hogere kosten maakt dan diegenen die gebruik kunnen maken van de spijtoptantenregeling, en waarvan het grootste gedeelte heeft ‘vastgeklikt’;

– Dit in strijd is met de rechtsgelijkheid;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

“Bij de uitwerking van de Spijtoptantenregeling, ook de canon of afkoopsom te corrigeren voor erfpachters die vóór 8 januari 2020 aan de voorwaarden van de Overstapregeling voldeden (o.a. uitsluitende woonbestemming en eigenaar van het betreffende erfpachtrecht) maar die de aanvraag na 8 januari 2020 deden en de gemeentelijke aanbieding inmiddels hebben geaccepteerd of al zijn overgestapt:

1. als zij hebben vastgeklikt op een jaarlijkse canon, de canon te wijzigen naar de canon die hoort bij de voorwaarden die zouden hebben gegolden als zij voor 8 januari 2020 hadden overgestapt, waarbij er een verrekening zal plaatsvinden tussen de oude en nieuwe canon indien de nieuwe canon reeds verschuldigd is;

2. als zij hebben afgekocht, de meerkosten vergeleken met afkoop volgens de voorwaarden van voor 8 januari 2020 te restitueren;

3. eventuele notariële kosten voor herstel voor rekening van de gemeente te laten komen tot een
nader te bepalen maximum bedrag.

Indieners

D.T. Boomsma
H. Naoum Néhmé
A. Nanninga
T. Kuiper
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

DSA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake lagere geluidsnorm NDSM

Lees verder

Motie inzake een Nieuwe kans voor een overstapaanvraag te doen onder de overstapvoorwaarden van 2019 (ook nieuwe kans voor wie wel al een aanvraag had gedaan)

Lees verder

    Word actief Doneer