Amen­dement inzake gemeen­teraad beslist in ‘bij­zondere situ­a­ties’


25 januari 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Concluderende dat:

  • er in dit beleidskader wordt voorgesorteerd op mogelijke ‘bijzondere situaties’ die zich kunnen voordoen, waarbij de bouwambities op gespannen voet staan met het beschermde groen in de stad.

Overwegende dat:

  • het belangrijk is om de beschermende status van de Hoofdgroenstructuur te waarborgen in dit beleidskader;
  • er in principe niet gebouwd mag worden in de Hoofdgroenstructuur en de gevallen waarin dat wel kan zeer uitzonderlijk zijn;
  • de gemeenteraad een weloverwogen beslissing zal moeten maken of er in deze gevallen een zwaarwegend belang is om de bouwambities voorrang te geven op het groen en de leefomgevingen van dieren in de stad.

Besluit:

Op pagina 71 aan de volgende passage:

  • - “Algemeen geldt dat de TAC voor deze locaties of gebieden waar sprake is van een gebiedsontwikkeling of een specifieke opgave niet toetst ‘of’ het kan worden ingepast, maar wel ‘hoe’ (in welke mate, met welke ruimtelijke structuur en met welke inrichting/vormgeving).”

Toe te voegen:

  • - “Indien een bijzondere situatie de Hoofdgroenstructuur raakt, dient deze situatie voorgelegd te worden aan de raad ter besluitvorming.”

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)

Remine Alberts (SP)


Status

Verworpen

Voor

VOLT, JA21, CDA, FvD, DENK, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake een Citydeal voor het isolatie-offensief met de focus op woningen met een slecht energielabel in wijken die dat het hardst nodig hebben

Lees verder

Amendement inzake vaststellen van het beleidskader Hoofdgroenstructuur (maximale bijdrage aan natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie door nieuwe initiatieven in de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer