Motie inzake duurzame inkoop: beter nu dan later!


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over 60% reductie van de CO2-uitstoot in 2030

Constaterende dat:

- In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen voor een CO2-reductie van 60% in 2030;
- We midden in een klimaatcrisis zitten die steeds urgenter wordt;
- Als we het tij niet snel weten te keren ook onze eigen stad met de onomkeerbare gevolgen van de klimaatcrisis te maken krijgt;
- De gemeente Amsterdam in 2030 een 100% duurzame organisatie wil zijn;
- 91% van onze uitstoot in scope 3 zit, met name door de grote hoeveelheid materialen die wij als organisatie inkopen;
- Als de materiaalsoort zand buiten beschouwing wordt gelaten, de circulariteitsscore van de gemeentelijke organisatie 10,4% is.

Overwegende dat:

- Er nog veel klimaatwinst te halen valt voor de gemeente bij de inkoop van producten en diensten;
- Vasthouden aan afspraken gemaakt in lopende contracten bij inkooppartners kan leiden tot uitstel van duurzame maatregelen die nu al een positieve impact zouden kunnen hebben;
- Opnieuw het gesprek aangaan en nieuwe afspraken maken een versnelde CO2-reductie kan opleveren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Een lijst op te stellen met alle partners waar de gemeente inkoopt.
- Met al deze partners opnieuw en dringend het gesprek aan te gaan om te inventariseren welke stappen zij per direct kunnen zetten om tot een duurzamer aanbod te komen binnen de huidige contracten en afspraken;
- Hierover terug te rapporteren aan de raad.

Indiener(s),
J. Krom
I. Garmy
C. Kabamba
D. Bons


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

FvD, CDA, JA21