Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (stresstest klimaat­crisis)


11 juli 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Voorjaarsnota 2019 (stresstest klimaatcrisis).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • Amsterdam een stresstest gebruikt om inzicht te krijgen in de gevoeligheid van de gemeentelijke financiën voor negatieve economische en financiële ontwikkelingen, omdat “[d]e crisisjaren hebben aangetoond dat een economische of financiële crisis kan leiden tot een grote schok voor de overheidsfinanciën” (p. 166);
  • Onder andere De Nederlandsche Bank waarschuwt voor een disruptie van de financiële markten binnen afzienbare termijn als gevolg van klimaatverandering;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De Amsterdamse financiën te onderwerpen aan een klimaatveranderingstresstest en deze vanaf de Voorjaarsnota 2020 toe te passen;

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD, CDA