Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (cadeaubon mantel­zorgers behouden)


11 juli 2019

Motie van het Bloemberg-Issa inzake de Voorjaarsnota 2019 (cadeaubon mantelzorgers behouden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • Er wordt gestopt met het mantelzorgcompliment (een cadeaubon van €20,-) en de subsidies op mantelzorg en vrijwillige inzet worden versoberd;

Overwegende dat:

  • Mantelzorg en vrijwilligerswerk van onbetaalbaar belang zijn voor het welzijn van Amsterdammers.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De cadeaubonnen voor mantelzorgers te behouden en de kosten hiervan te dekken uit een deel van de €13 miljoen vrijval uit de egalisatiereserve voor de bijstand.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen