Motie inzake de ontwerp-Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (scena­rio’s voor­leggen over de bescherming en controle bij bomenkap)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • er op dit moment buiten de Bomenverordening, geen aparte commissie of instantie is die oordeelt over de kap van de bomen in de Hoofdbomenstructuur;
  • de bescherming van groen en bomen binnen de komende Omgevingsvisie zal worden opgenomen en de werkwijze en taak van de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur en de Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden hier onderdeel van zullen uitmaken.

Overwegende dat:

  • bij herinrichtingen en andere werkzaamheden vaak bomen verdwijnen en er, in gunstige gevallen, slechts dunne ‘sprietjes’ voor terugkomen;
  • het in verband met het leefbaar houden van de stad en het opvangen van negatieve effecten van de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis belangrijk is de bescherming van bomen in onze stad goed te borgen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De raad zo spoedig mogelijk (voorafgaand aan de definitieve versie van de Omgevingsvisie) per brief mogelijke scenario’s voor te leggen over de bescherming en controle bij bomenkap zowel in als buiten de Hoofdbomenstructuur.

Het lid van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdD, D66, VVD, CU, SP, PvdO, PvdA, BIJ1, DENK, JA21, FvD, CDA

Tegen

geen

Lees onze andere moties

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (woningbouw om bestaande tuinparken heen)

Lees verder

Motie inzake de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (advies- en participatieplicht bij wijziging bestemming ‘groen’)

Lees verder

    Word actief Doneer