Motie inzake de ontwerp-Omge­vings­visie Amsterdam 2050 (advies- en parti­ci­pa­tie­plicht bij wijziging bestemming ‘groen’)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

Constaterende dat:

  • het college meer bevoegdheden krijgt als het gaat om het afwijken van bestemmingsplannen.

Overwegende dat:

  • het wenselijk is dat als het college zelfstandig de bestemming ‘groen’ in iets anders kan wijzigen, de raad er in zulke gevallen actief advies over uitbrengt;
  • omwonenden betrokken willen worden wanneer er groen in hun nabije leefomgeving verdwijnt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de definitieve Omgevingsvisie op te nemen dat er bij wijziging van de bestemming ‘groen’ een adviesplicht van de raad, een participatieplicht en een lange procedure geldt.

Het lid van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (scenario’s voorleggen over de bescherming en controle bij bomenkap)

Lees verder

Motie inzake het behouden van het Olympisch Stadion voor de stad

Lees verder

    Word actief Doneer