Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (woningbouw om bestaande tuin­parken heen)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • het college als ‘harde kader’ voor het co-creatie traject stelt dat de bebouwingscontouren van De Nieuwe Kern (woongebied en stadspark) de grenzen van het nieuwe volkstuinpark aangeven;
  • hiermee door het college geweigerd wordt om in de verdere planvorming een variant te onderzoeken waarbij er geen volkstuinen hoeven te verdwijnen.

Overwegende dat:

  • het onwenselijk is dat volkstuinen verdwijnen voor woningbouwprogramma’s omdat groen in de stad al schaars is;
  • de druk op de openbare ruimte met extra woningen nog verder toeneemt;
  • stadsbewoners in toenemende mate te maken hebben met de negatieve gevolgen van de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis;
  • volkstuinparken groengebieden zijn met rijke biodiversiteit en met veel kennis en kunde liefdevol worden onderhouden;
  • het behoud van dit waardevolle groen prioriteit heeft om de stad leefbaar te houden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de verdere planvorming een variant te ontwerpen waarbij woningbouw om de bestaande parken Nieuw Vredelust en Ons Lustoord heen wordt gerealiseerd.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

J.A. Veldhuyzen

D.T. Boomsma

T. Kuiper

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, DENK

Lees onze andere moties

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (publiek toegankelijk gebied beheerd door tuinparken)

Lees verder

Motie inzake de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (scenario’s voorleggen over de bescherming en controle bij bomenkap)

Lees verder

    Word actief Doneer