Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (woningbouw om bestaande tuin­parken heen)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • het college als ‘harde kader’ voor het co-creatie traject stelt dat de bebouwingscontouren van De Nieuwe Kern (woongebied en stadspark) de grenzen van het nieuwe volkstuinpark aangeven;
  • hiermee door het college geweigerd wordt om in de verdere planvorming een variant te onderzoeken waarbij er geen volkstuinen hoeven te verdwijnen.

Overwegende dat:

  • het onwenselijk is dat volkstuinen verdwijnen voor woningbouwprogramma’s omdat groen in de stad al schaars is;
  • de druk op de openbare ruimte met extra woningen nog verder toeneemt;
  • stadsbewoners in toenemende mate te maken hebben met de negatieve gevolgen van de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis;
  • volkstuinparken groengebieden zijn met rijke biodiversiteit en met veel kennis en kunde liefdevol worden onderhouden;
  • het behoud van dit waardevolle groen prioriteit heeft om de stad leefbaar te houden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In de verdere planvorming een variant te ontwerpen waarbij woningbouw om de bestaande parken Nieuw Vredelust en Ons Lustoord heen wordt gerealiseerd.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

J.A. Veldhuyzen

D.T. Boomsma

T. Kuiper

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, PvdO, CU, Bij1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, DENK