Motie inzake het behouden van het Olympisch Stadion voor de stad


31 maart 2021

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2.

Overwegende dat:

– De gemeente voornemens is om aan de zuidkant en westkant van het Olympisch stadion woningen te bouwen binnen de ontwikkelgebieden Verdi en Schinkelkwartier;

– Het Olympisch Stadion een rijksmonument is en al sinds 1928 een ontmoetingsplek is voor vele Amsterdammers;

– Het Olympisch Stadion op dit moment een vergunning heeft waarbij het 12 keer per jaar een evenement mag organiseren waarbij 85 Db op de gevel mag worden geproduceerd;

– Deze vergunning gebruikt wordt voor vele soorten evenement zoals sportevenementen, concerten en dance events;

– De stichtingen betrokken bij het Olympisch Stadion zich zorgen maken dat door de nieuw te bouwen woningen het niet meer mogelijk is om evenementen te organiseren omdat het onmogelijk is geworden zich te kunnen houden aan een uitstoot van 85 Db op de gevel.

– Zonder deze evenementen het Olympisch Stadion de exploitatie niet meer rond kan krijgen waardoor activiteiten geen doorgang meer kunnen vinden;

– Er door de gemeente nog geen onderzoek is gedaan naar de geluidsnormen van het Olympisch Stadion met betrekking tot de nieuwe woningbouw.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In samenspraak met het Olympisch Stadion nogmaals naar het geluidsonderzoek te kijken om er voor te zorgen dat de huidige exploitatie met evenementen van het stadion met de gebiedsontwikkeling Verdi gehandhaafd kan blijven.

De leden van de gemeenteraad

H. Naoum Néhmé

M.C.G. Poot

D.T. Boomsma

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD, lid Yilmaz

Tegen

lid Kiliç, lid Khan

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (advies- en participatieplicht bij wijziging bestemming ‘groen’)

Lees verder

Amendement inzake het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas (schrap ongepaste passage op blz. 51)

Lees verder

    Word actief Doneer