Motie inzake de Inves­te­ringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (aansluiten van Hoge Tempe­ratuur stads­warmte op Warm­te­koude Opslag systemen)


10 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (Nr. VN2021-001578).

Constaterende dat:

  • de gemeente de mogelijkheid open wil houden om de geplande WKO-systemen op te krikken met hoge temperatuurwarmte (Vattenfall/WPW ) in het gebied Sloterdijk-Centrum.

Overwegende dat:

  • het technisch mogelijk is om geheel zonder gebruik van aardgas of HT-stadswarmte middels een WKO-systeem de aangesloten woningen van adequate warmte te voorzien;
  • hoge temperatuurwarmte van Vattenfall/WPW afkomstig is van niet-duurzame bronnen en wordt opgekrikt met behulp van aardgas;
  • ook systemen die (slechts) gedeeltelijk draaien op HT-stadswarmte het gevaar lopen om vast te komen in een ‘fossiele lock-in’;
  • een WKO systeem duurzamer is dan HT-stadswarmte van Vattenfall/WPW;
  • de motie Groen/Bosman (Motie 1404.17) is aangenomen waarin wordt gesteld dat ‘Nieuwbouw dus in principe in géén geval meer verwarmd zou moeten worden met restwarmte van 70 graden, maar altijd geschikt moet zijn voor verwarming met laagtemperatuur warmte;
  • het college op deze manier een spreekwoordelijke ‘achterdeur’ in bouwt om toch HT-stadswarmte van Vattenfall/WPW aan te bieden in gebieden waar dit niet nodig of wenselijk is;
  • de gemeente een zakelijk belang heeft om zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op het warmtenet van WPW.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De investeringsnota Sloterdijk-Centrum - en bijbehorend energieplan - zo vorm te geven dat de mogelijkheid voor het gebruiken van HT-stadswarmte van Vattenfall/WPW wordt uitgesloten.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, JA21, PvdO, CU, Bij1

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, CDA, FvD, DENK