Motie inzake de ziens­wijze op het concept uitvoe­rings­pro­gramma Spaarn­woude Park 2040, 2020-2024 (Natuur geen verdien­model voor evene­menten)


4 november 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de zienswijze op het concept uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, 2020-2024 (Natuur geen verdienmodel voor evenementen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad, Gehoord de discussie over de zienswijze op het concept uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, 2020-2024. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1192)

Constaterende dat:

  • evenementen worden genoemd bij het potentieel dat de kwaliteiten van het gebied bepalen;
  • extra horeca, evenementen en festivals als kansen gezien worden;
  • het houden van evenementen zoals festivals een rol spelen in de verdienmodellen van de recreatieschappen.

Overwegende dat:

  • de natuur geen lucratief evenemententerrein mag worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Binnen de recreatieschappen te pleiten voor een op te stellen langetermijnvisie met financiële gezondheid zonder enige verdienmodellen uit evenementen als festivals.

Het lid van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD, DENK

Lees onze andere moties

Motie inzake het Actieplan Geluid 2020-2023 (geluidsoverlast door Schiphol)

Lees verder

Motie inzake de Groenvisie 2020-2050 (Inzicht in verdichtingsscenario’s voorleggen aan de raad)

Lees verder

    Word actief Doneer