Amen­dement inzake de Begroting 2021 (versnelling van vergroening school­pleinen)


16 december 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2021.

Constaterende dat:

 • er binnen de huidige Amsterdamse Impuls Schoolpleinen regeling onvoldoende budget beschikbaar is om alle versteende schoolpleinen van het primair onderwijs in Amsterdam aan te pakken.

Overwegende dat:

 • alle Amsterdamse schoolgaande kinderen recht hebben op groene, avontuurlijke schoolpleinen;
 • er naast de coronacrisis ook een klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis is;
 • vergroening van schoolpleinen educatieve doelen vervult en ook bijdraagt aan de klimaatbestendigheid, waterberging en biodiversiteit in de stad.

Besluit:

 • de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen te versnellen zodat er in plaats van 15 schoolpleinen jaarlijks 30 schoolpleinen kunnen worden aangepakt;
 • in de tabel op p.112 ‘Activiteit 5.1.2.2 We zorgen voor voldoende gezonde schoolgebouwen en we investeren in groene en uitdagende schoolpleinen, verspreid over de stad’ bij punt 3 ‘Aantal op te leveren groene en uitdagende schoolpleinen’ onder ‘Begroting 2021’ het aantal van 15 schoolpleinen te vervangen door 30 schoolpleinen;
 • op p. 113 de bullet ‘Programma Gezonde Scholen en Schoolpleinen (€ 2,1 miljoen).’ te wijzigen in ‘Programma Gezonde Scholen en Schoolpleinen (€ 3,1 miljoen) (dit is het bedrag inclusief de extra investeringskosten voor de realisatie van 15 extra groene schoolpleinen, door het college geraamd op €1 tot 1,25 miljoen per jaar);
 • de extra investeringskosten voor de realisatie van 15 extra groene schoolpleinen te dekken met een deel van het bedrag dat in 2021 gereserveerd is voor de financiering van activiteiten rondom de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025:

- op p. 49 de bullet ‘Amsterdam 750 (€ 1,3 miljoen)’ te wijzigen in ‘Amsterdam 750 (€ 0,3 miljoen)

- op p. 49 in de tabel ‘reserves’ onder ‘stand na Begroting 2021’ onder 2021 ‘1,3’ te wijzigen in ‘0,3’.

- op p.49 onder ‘Toelichting De stand van de reserve in 2021 is € 1,3 miljoen en bestaat uit de reserve Amsterdam 750 voor kosten in verband met de viering in 2025 van 750 jaar Amsterdam.’ te wijzigen in ‘Toelichting De stand van de reserve in 2021 is € 0,3 miljoen en bestaat uit de reserve Amsterdam 750 voor kosten in verband met de viering in 2025 van 750 jaar Amsterdam.’

- op p. 277 de bullet ‘Hogere lasten voor Amsterdam 750 (€ 1,3 miljoen).’ te wijzigen in 'Hogere lasten voor Amsterdam 750 (€ 0,3 miljoen).

  Het lid van de gemeenteraad

  J.F. Bloemberg-Issa


  Status

  Verworpen

  Voor

  DENK, PvdO, PvdD, CU, BIJ1, lid Köhler

  Tegen

  VVD, D66, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, FvD, lid Kreuger

  Lees onze andere moties

  Motie inzake de Groenvisie 2020-2050 (Inzicht in verdichtingsscenario’s voorleggen aan de raad)

  Lees verder

  Amendement inzake de Groenvisie 2020-2050 (laat begraafplaatsen met rust en maak ze alleen toegankelijker voor mensen met een beperking)

  Lees verder

      Word actief Doneer