Motie inzake CO2-reductie van Schiphol


28 maart 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief inzake Position Paper Schiphol (VN2024-002208)

Constaterende dat:
- het college momenteel werkt aan de positiebepaling ten aanzien van luchthaven Schiphol;
- krimp van de luchthaven in de voorlopige Position Paper het uitgangspunt is van de gemeente Amsterdam;
- dit krimp standpunt echter nog niet is gekoppeld aan een CO2-reductie doelstelling;
- de landelijke overheid en de luchtvaartsector vooralsnog tot doel hebben gesteld om in 2030 op hetzelfde CO2 niveau als in 2005 te zitten en in 2050 50% minder CO2 dan in 2005;
- de Parijs doelstellingen daarentegen uitgaan van minimaal 45% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 2019;

Overwegende dat:
- De huidige doelstellingen van de landelijke overheid en de luchtvaartsector tekortschieten om natuur, mens en dier te behoeden van klimaatcatastrofés en onevenredig veel vragen van andere sectoren;
- het van Amsterdam, als activistische aandeelhouder, verwacht mag worden om zich duidelijk uit te spreken over de CO2-reductie van aandeelhouders.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- in de volgende versie van de Position Paper over Schiphol het krimpstandpunt van Amsterdam concreter te maken met de volgende inzet: Amsterdam neemt als standpunt in dat de luchtvaart zich moet committeren aan de doelstellingen van Parijs en daarmee in 2030 minimaal 45% CO2 reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990 en in
2050 klimaatneutraal moet zijn.

Indieners,

A.L. Bakker
I. Garmy


Status

Verworpen

Voor

DENK, Lijst AV, VOLT, SP, Lijst Kabamba

Tegen

overigepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake behoud zoveel mogelijk bomen en ga uit van het vierde alternatief

Lees verder

Motie inzake zet in op een diervriendelijk ganzenbeleid rondom Schiphol

Lees verder

    Word actief Doneer