Motie inzake zet in op een dier­vrien­delijk ganzen­beleid rondom Schiphol


28 maart 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief inzake Position Paper Schiphol (VN2024-002208)

Constaterende dat:
- er jaarlijks circa 30.000 ganzen afgeschoten ofwel vergast worden in de omgeving van Schiphol om het risico op vogelaanvaringen te verminderen;
- de gemeente in het rapport ‘Onderzoeksresultaten Juridische mogelijkheden om jacht tegen te gaan’ verschillende kansrijke mogelijkheden benoemt die perspectief bieden voor ganzen rondom op Schiphol;
- een aantal van de alternatieven zich richten op een andere landschapsinrichting in de 0-20 km zone van Schiphol door middel van het plaatsen van zonnepanelen en teelt van alternatieve gewassen;
- er ondanks deze mogelijkheden nog altijd hoofdzakelijk wordt ingezet op het doden van ganzen tegen vogelaanvaringen;
- de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Schiphol primair aan zet zijn voor het mogelijk maken van een andere landschapsinrichting;

Overwegende dat:
- Amsterdam in het activistisch aandeelhouderschap van Schiphol zich hard zou moeten blijven maken voor ganzenbescherming.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
- in de volgende versie van de Position Paper het volgende standpunt in te nemen over ganzenbescherming: Amsterdam maakt zich hard tégen ganzendodingen en vóór spoedige (landschappelijke) maatregelen die bijdragen aan vliegveiligheid.
- dit standpunt verder vorm te geven in de volgende versie van het Position Paper met mogelijke oplossingsrichtingen.

Indieners,

A.L. Bakker
J. van Pijpen
I. Garmy


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, FvD