Motie inzake behoud zoveel mogelijk bomen en ga uit van het vierde alter­natief


29 februari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de commissieactualiteit van het lid Emmerik (PvdD) inzake Kap van 57 bomen bij de herinrichting van de Korte Muiderweg

Constaterende dat:

 • als onderdeel van de ontwikkeling van de wijk Weespersluis in Weesp de Korte Muiderweg zal worden afgewaardeerd van 80 km/uur naar 50 km/uur;
 • de ontwikkelingsmaatschappij GEM Bloemendalerpolder verantwoordelijk is voor de herinrichting van de Korte Muiderweg buiten de bebouwde kom;
 • de GEM een Definitief Ontwerp gepresenteerd heeft dat tot gevolg zal hebben dat van de huidige 68 bomen er slechts 11 met zekerheid gehandhaafd worden;

Overwegende dat:

 • het college ernaar streeft bij gebiedsontwikkeling bomenkap tot het absolute minimum te beperken;
 • de actiegroep Behoud Bomen Muiderweg een viertal alternatieven heeft ontworpen waarin bijna alle bomen kunnen worden behouden;
 • het vierde alternatief (met fietspaden aan weerszijden van de weg en een apart voetpad aan de kant van Weespersluis) de voorkeur geniet van omwonenden en volgens berekeningen van de actiegroep geen meerkosten met zich meebrengt en past binnen de kaders van verkeersveiligheid;
 • er volgens bewoners onvoldoende ruimte is geweest voor participatie terwijl breed draagvlak van enorm belang is;
 • een petitie om de bomen te behouden 2.000 handtekeningen heeft opgeleverd;
 • de Korte Muiderweg onderdeel is van de Hoofdbomenstructuur van Weesp, welke gerespecteerd dient te worden in de zin dat de herprofilering zou moeten bijdragen aan een verbetering van de bestaande bomenrij;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • om bij de verdere uitwerking van de herinrichting van de Korte Muiderweg uit te gaan van het vierde alternatief dat is aangedragen door actiegroep Behoud Bomen Muiderweg
 • bij de onderhandelingen met de GEM in te zetten op dit vierde alternatief;
 • indien de realisatie van variant 4 een wijziging van het bestemmingsplan vereist, deze zo spoedig mogelijk te faciliteren

Indiener(s),

M. Emmerik

R. Havelaar


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, FvD, DENK, SP, VVD, VOLT, Lijst Kabamba, Lijst AV

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek hoe zoveel mogelijk bomen gehandhaafd kunnen worden aan de Korte Muiderweg

Lees verder

Motie inzake CO2-reductie van Schiphol

Lees verder

    Word actief Doneer